Slávnosť sv. Rozálie

Srdečne Vás pozývame  na  slávnosť sv. Rozálie, spolupatrónky našej farnosti.
Sv. omšou sa chceme poďakovať za Božiu pomoc, ktorá bola preukázaná zastavením morovej epidémie v našej farnosti v roku 1832.

Farská sv. omša  bude slúžená pred kaplnkou sv. Rozálie

v nedeľu 3.9.2017 o 11.00 hod.. 

 

 

Kaplnka sv. Rozálie

V parku v strede dediny na rozhraní katastra bývalých samostatných dedín Ivanky a Farnej sa nachádza  kaplnka sv. Rozálie. Vznikla v roku 1832,  ako prejav vďaky obyvateľov obcí Ivanka a Farná za ukončenie morovej epidémie. V roku  2005 bola komplexne obnovená.   Predstavuje budovu centrálnej dispozície na kruhovom pôdoryse, z ktorého vystupuje do exteriéru v časti vstupu mohutný portál, po bokoch s dvojicou pilastrov, ukončený trojuholníkovým frontónom s hladkým tympanónom s profilovaným čelom a so zuborezovým vzorom. Kaplnka je zaklenutá kupolou, vo vrchole sa nachádza drevený tambur so zvonom a so šiestimi zvukovými otvormi s roletami,  ukončený šesťbokou strieškou zvoncového tvaru, na ktorej sa nachádza ďatelinkový kovový kríž.

Vybavenie kaplnky tvorení klasicistický oltár so sadou svietnikov a dvoma relikviármi trojuholníkového tvaru, v jednom s čiernou (morovou) rukou. Nad oltárom je umiestnený v pravouhlom ráme obraz v spodnej časti s dobovým zobrazením Ivanky zo začiatku 19. storočia, v hornej časti sa v oblakoch vznáša patrónka kaplnky sv. Rozália, po stranách sú postavičky anjelov.

Kaplnka sv. Rozálie, ako kvalitná  sakrálna klasicistická architektúra, spolu s hodnotnými rokokovými relikviármi a rokokovým strieborným večným svetlom a oltárnym obrazom svätice s ojedinele sa vyskytujúcou vedutou miestnej dediny, boli v roku 2009 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.  

 

sv. Rozália z Palerma, panna a pustovníčka

Patrónka proti epidémii, moru; Palerma, Sicílie

O sv. Rozálii nemáme veľa životopisných údajov. Základné rysy jej života sa dajú objasniť z tradícií, malieb a iných spisov. Na základe toho môžeme usudzovať, že sa narodila v rokoch 1100-1130 na zámku Olivella pri Pergame na Sicílii. Bola dcérou kniežaťa Sinibalda, ktorý bol v službách normanského kráľa Rogera II., a Rózy, ktorá pochádzala z rodu Charlemagne. Rodičia ju chceli vydať, no ona o to nemala záujem. Keď ju nútili, ušla z paláca do jaskyne v neďalekej hore pri Bivoni. Tam žila život plný pokánia a zriekania. Neskôr prešla do blízkosti vrchu Monte Pellegrino pri Palerme. Zomrela asi v roku 1160. Jej pozostatky preniesli v roku 1624 do katedrály v Palerme. Pápež Urban VIII. roku 1630 zaradil jej meno do Rímskeho martyrológia (zoznamu svätých). Nevie sa, či patrila do nejakej rehole alebo nie. Baziliáni ju majú zaradenú vo svojom martyrológiu ako členku rehole. Často sa zobrazuje ako baziliánka s gréckym krížom v ruke. Jaskyňu pri Bivoni navštevuje mnoho pútnikov.

Životopisy svätých