Liturgický kalendár:

  • Streda: Šieste výročie zvolenia Svätého otca pápeža Františka

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 10.3. 7:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre bratov s rodinami
9:00 Zálesie: Za dary Ducha Svätého pre maturantov a pomoc pri prijímajúcich skúškach
10:30 Za farníkov
Pondelok 11.3. 18:30 + Ján a Anna a Jozef
Utorok
12.3. Svätá omša nebude
Streda 13.3. 17:00 Zálesie: + z rodiny Čulíkovej a Cibirovej
18:30 Poďakovanie Pánu Bohu za 60. rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Štvrtok 14.3. 17:00 Zálesie: + manželka Soňa
18:30 Poďakovanie za dar života a prosba o dar viery a lásky
Piatok 15.3. 18:30 Na úmysel darcu
Sobota 16.3. 7:00 + z rodiny Šípošovej a Nagyovej
Nedeľa 17.3. 7:30  Za dar života, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu a za uzdravenie Marty
9:00 Zálesie: Na úmysel darcu
10:30 Za farníkov
  • Dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na charitu. Pán Boh odmeň.
  • V pondelok 11.3.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Katechéza pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu 16.3.2019 o 9,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke. Účasť detí je povinná.
  • Odpustky v pôstnom období: Kto koná pobožnosť Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Počas pôstneho obdobia vás pozývame na krížové cesty: v Ivanke každý piatok o 18,00 hod. a v nedeľu o 15,00 hod. a v Zálesí o 15,00 hod. Chceme sa takto spojiť v modlitbe a rozjímať nad utrpením Ježiša Krista počas cesty na Kalváriu.
  • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka – kostol Sv. Jána Krstiteľa. Z darovaných 2% dane za rok 2016 sme prefinancovali časť nákladov na obnovu krypty v sume 1 367,28 €. Suma darovaných 2% z dane za rok 2017 je 1 337,78 €, a bude použitá na krížovú cestu za kostolom. Pán Boh odmeň všetkým darcom. Tlačivá k poukázaniu 2% z dane za rok 2018 sú k dispozícii v našich kostoloch. Viac informácií nájdete na farskej internetovej stránke.
  • Ďakujeme farníkom-mužom, ktorí prišli v utorok pripraviť farský kostol na pôstne obdobie.
  • Počas pôstneho obdobia vás pozývame duchovne sa obnoviť s bratmi františkánmi. Na nedeľných sv. omšiach o 9,00 hod v Zálesí a 10,30 hod. v Ivanke zaznejú pôstne zamyslenia pod názvom: 7 slov Krista na kríži.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 7 a v Zálesí skupina č. 1