Božské Srdce, sídlo a znak Božej lásky

Mesiac jún nám ponúka novú výzvu, aby sme sa osobne stretli s naším Bohom. Tento mesiac nám pripomína zvláštnym spôsobom, že „Boh je láska“ a kto ostáva v láske, Boh je v ňom. Jún je mesiac Božského srdca, srdca Ježiša Krista. Božiu lásku si ťažko vieme sprítomniť, precítiť, tak ľudsky, konkrétne prežiť. Sme ako neveriaci Tomáš pred zmŕtvychvstalým Ježišom: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

Pre nás ľudí je srdce sídlom a znakom našej lásky: keď niekoho milujeme, bije nám srdce pre neho. Iste sme už počuli vyjadrenia: človek bez lásky je človek bez srdca; matka by dala srdce pre svoje dieťa. Milujúci človek pritúli milovanú osobu k srdcu. Srdce je teda ľudský životný orgán, ktorý zaujíma centrálne miesto v našej bytosti a činnosti, v našej fyzickej i psychickej existencii.
Srdce je fyzický orgán, ktorý sa viaže na telesnú bytosť. Keď hovoríme o Bohu, tak musíme dobre rozlíšiť, koho pod tým myslíme. Náš Boh je predovšetkým čistý duch bez tela. Je trojjediný, Otec, Syn a Duch svätý. Boží Syn sa však stal človekom, vzal na seba ľudskú prirodzenosť teda aj telo a s ním srdce. To Srdce patrí Bohočloveku, Kristovi, je to Božské Srdce, so všetkými Božskými i ľudskými vlastnosťami. V Božskom srdci nás miluje sám Boh.

Božské srdce je konkrétny znak, že Boh nás miluje.

Je to srdce vteleného Boha, Bohočloveka Ježiša Krista.

Nie je to iba symbol, ale naznačuje a dokazuje aj určitú skutočnosť. Je to srdce prebodnuté kopijou stotníka, znak ukrižovanej lásky!

Lásky, ktorá sa vie obetovať.

Kopijou prebodnuté srdce Ježiša Krista bolo dôležitým znakom vzkrieseného Pána pre slabo veriaceho apoštola Tomáša. Ostáva aj pre nás znakom, že Boh nás naozaj miluje ľudským srdcom, vtelenou láskou Božieho Syna, ktorá neklame a nemôže nás oklamať, nemá hranice ani mieru, ani ľudskú nedokonalosť. My nevieme predísť Boha v láske. Evanjelista Ján nás uisťuje: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ Veríme, že Boh nás miluje. Veriť v jeho lásku k nám je dôležité preto, aby sme ho my mohli milovať, ako je napísané v prvom Jánovom liste: „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“

Úcta k Božskému Srdcu, ku ktorej nás vyzýva mesiac jún a sviatok Božského Srdca, je ako brána, cez ktorú k nám prichádza Božia milosť a pomoc v našich potrebách. Posilnime si teda vieru a istotu, že Boh nás miluje! Tak aj my rozohrejeme svoje chladné srdce láskou k nemu. (Jozef kardinál Tomko)