V histórii Ivanky je zachytená udalosť, kde na príhovor svätej Rozálie bola zastavená epidémia moru v tejto dedinke. Aj v tomto ťažkom čase, sa veriaci z našej farnosti môžu s dôverou obrátiť k svätej Rozálii a prosiť ju o príhovor za odvrátenie epidémie koronavírusu:

Svätá Rozália,
k tebe sa s dôverou obraciame v modlitbe.
Ty, ktorá si sa uchýlila do samoty,
nie, aby si sa vzdialila mestu, ale aby si nad ním bdela v modlitbe a pokání,
a tak ho oslobodila od moru všetkého zla,
pomôž nám oslobodiť sa od hriechu,
ktorý je koreňom všetkého zla v spoločnosti a zamerať náš život na Boha,
zdroj všetkého pokoja.
Ty, ktorá si bola vždy verná milosti a krstným záväzkom,
pomôž nám uvedomovať si stále viac túto prvú sviatosť viery,
ktorá nás urobila adoptívnymi Božími deťmi
a darom Ducha svätého nás nasmerovala na Ježiša Krista.
Aby sme s ním žili verne a dôsledne, aby sme boli „soľou zeme a svetlom sveta,“
evanjeliovým kvasom náboženskej, morálnej a spoločenskej obnovy nášho územia.
Upevni našu vieru, aby sme ju otvorene vyznávali a odvážne hájili,
aby sme sa nikdy nehanbili za evanjelium a deň čo deň ho vkladali do nášho života.
Oživ našu nádej, založenú na prísľuboch Toho,
ktorý neklame a je nám po boku predovšetkým v hodine bolesti a skúšky.
Daj, nech je naša láska činná, nech je láskou samotného Boha
vyliatou do našich sŕdc, aby sme ho dokázali vidieť, milovať a slúžiť mu
vo všetkých ľuďoch, najmä v tých najmenších, chudobných, chorých a vydedených.
Vedení Pannou Máriou, sprevádzaj nás na ceste kresťanského života,
ktorý nás od Krista a s Kristom, skrze Ducha svätého vedie k Otcovi,
aby sme bez prestania budovali jeho Kráľovstvo v pravde a živote,
svätosti a milosti, spravodlivosti, láske a v pokoji. Amen.

Z historických záznamov v Ivanke pri Dunaji:

V 14. storočí sužovalo Európu nákazlivé ochorenie – mor, ktoré právom dostalo prívlastok čierna smrť ,veď v rokoch 1347 – 51 vyhubilo asi polovicu populácie /odhady 25 až 34 millónov ľudí/. Ochorenie sa v rôznom rozsahu a stupni úmrtnosti vracalo do Európy až do 18. storočia a to námornými cestami z Ázie ako aj početnými vojenskými výpravami. Táto skaza neobišla ani naše územie a v roku 1831 postihla aj obyvateľov samotnej Ivanky.  Keďže išlo o nákazlivú chorobu, bolo nariadené sústrediť chorých na jedno miesto. V obci bol na tento účel vyčlenený dom, kde sa im mala dostať lekárska pomoc. Tomuto domu sa potom dlhé roky hovorilo „špitál“. Dnes už nejestvuje, bol zbúraný pri výstavbe cesty.

Morová rana priniesla našim predkom veľké utrpenie a zdravotná starostlivosť bola v tej dobe v boji proti nej bezmocná. Vtedajší Ivančania ako zbožní ľudia odporúčali sa pred Pánom Bohom do opatery Sv. Rozálie – ochrankyne postihnutých morom. Ich vrúcne modlitby a prosby boli vypočuté, keď  epidémia náhle začiatkom septembra prestala. Vďační obyvatelia sa zaviazali svätiť každoročne 4. septembra sviatok jej mena.

Tento záväzok je zachytený v listine  zo dňa 27. septembra 1831 :

„ Zaväzujeme sa občania Ivanky a Farnej so súhlasom našich nadriadených deň 4. septembra svätiť ako večný sviatok zdržovania sa od práce, modlitbou a myšlienkami na Boha. Zaväzujeme sa dodržať všetky ostatné povinnosti a to na večnú pamiatku tohto utrpenia, ale predovšetkým na oslavu Všemohúceho Pána Boha , na zmiernenie jeho hnevu, ktorý  na orodovanie sv. panny Rozálie odvrátil zaslúžený bič za naše hriechy a odpustil nám ich. Ju nazývame našou patrónkou a na jej úctu a na večnú pamiatku sa zaväzujeme postaviť malú, ale skvostnú kapličku“.

Záväzok za obyvateľov Ivanky a susednej obce Farná podpísal vtedajší richtár Pavol Morávek za prítomnosti miestneho farára Františka Urbánka a zástupcu patróna  kostola Ignáca Foltína. Naši predkovia záväzok splnili a v priebehu roka 1832 kaplnku postavili za prispenia patróna kostola grófa Grassalkoviča (poskytol materiál a furmanku, veriaci prácu).

Kaplnka bola slávnostne vysvätená  dňa 4. septembra 1832 trnavským biskupom Alexom Jordánskym, ktorý pri nej slúžil sv. omšu za účasti kňazov a veľkého počtu veriacich aj z okolitých obcí ako uvádzajú historické záznamy. Naši predkovia svoj sľub dodržiavali a vždy 4. septembra, aj keď sviatok pripadol na pracovný deň sa ráno v nej  slúžila sv. omša. Neskôr sa z praktických dôvodov ustálilo, že sv. omša pri kaplnke sa koná v najbližšiu nedeľu k sviatku. Spočiatku na sväté omše prichádzali aj procesie veriacich zo susedných obcí, tento zvyk časom prestal. Avšak Ivančania po celé roky, aj v čase vojen a totalitného režimu nikdy nevynechali slávnosť. Pred ňou sa konala veľká výzdoba kaplnky, plietli sa vence zo záhradných kvetov a upratovalo priestranstvo okol nej. Dokonca sa zachoval záznam, že sa vylíčili priečelia všetkých domov okolo kaplnky a aj takýmto spôsobom sa dbalo sa o dôstojnú prípravu na slávenie sv. omše. Rovnako je to aj dnes, avšak park v priestore námestia je pekne upravený, prešiel revitalizáciou a pribudla do neho socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola sem premiestnená z pôvodného miesta na Záleskej ulici. Po reštaurovaní bola vysvätená počas slávnostnej sv. omši na počesť sv. Rozálie.

V kaplnke umiestnený oltárny obraz znázorňuje sv. Rozáliu ako sa vznáša na oblakoch v skvostnom odeve s vencom ruží a svätožiarou na hlave, v ľavej ruke s krížom. Pre nás je vzácny aj tým, že ukazuje súdobú obec v pôvodnej podobe : objekt kaplnky, časti objektov kostola a kaštiela v barokovej podobe a dobové stavby ľudových domov. Doplnený je výjavmi prinášania chorých k lekárovi, v popredí s krížom, pri ktorom sa modlia ľudia za odvrátenie nákazy.  Voľnú, reprezentatívnu kópiu obrazu namaľovala naša farníčka akad. maliarka Ľudmila Chrenková pre Pastoračné centrum , ktoré bolo postavené v roku 2011 a tiež zasvätené sv. Rozálii.

Obnovil sa zvyk, že na svätú omšu ku kaplnke sa ide v procesii z kostola, ktorú doprevádza Ivanská dychovka. A nikdy nemôže chýbať pieseň k sv. Rozálii, ktorej autorstvo sa pripisuje Vincentovi Šikulovi, bývalému ivanskému  organistovi, neskôr známemu slovenskému spisovateľovi :

1. Rozália, krásna Panna,  cnostná nevesta Krista Pána. Rozália, Ťa prosíme, odvráť nemoc, rany morné, Svätá Rozália!
2. Za patrónku z neba daná, Rozália, krásna Panna. Rozália, Ťa prosíme, odvráť nemoc, rany morné. Svátá Rozália!