Neraz prežijeme toľko udalostí, že nevieme ktorá je dôležitejšia. Keď máme o tom niekomu rozprávať, zaváhame, čo ako prvé povedať.

Podobné pocity môžeme mať aj po prečítaní Pašií. Je v nich toľko udalostí spojených s Ježišovým utrpením a smrťou, že nevieme, ktorú najskôr vybrať. Pripomeňme si aspoň tie najdôležitejšie:

  • V Ježišovom utrpení sa Boh približuje k človekovi a dokonca sa s ním spája. Veď vieme, že utrpenie je dôsledok hriechu pre stvorenie, ale nie pre Boha. Boh nezhrešil, aby musel trpieť. Ani Ježiš nezhrešil. Ak teda Boh dovoľuje, aby Ježiš trpel ˗ a on utrpenie prijíma ˗ tak je to kvôli nám, ľuďom. Boh v Ježišovi vstupuje do ľudských bolestí, aby priniesol ľuďom záchranu.
  • Sme svedkami, že Ježiš trpí sám. Vieme, že utrpenie v samote je omnoho ťažšie, ako keď niekto stojí pri trpiacom. Opustili ho všetci, od zradca Judáša po Petra a iných učeníkov. A nie len ľudia ho opustili. Na krížovej ceste to vyzerá tak, akoby ho opustil aj Boh. A vtedy je kríž naozaj oveľa ťažší. Ježiš prijíma utrpenie celého sveta, aby ho zaniesol Bohu a dal mu zmysel.
  • Ešte jedna udalosť. Sú to slová rímskeho stotníka, keď Ježiš vydýchol: „Tento človek bol naozaj Syn Boží.“ Na kríži sa objavuje tajomstvo Ježišovej existencie. Nebol politickým vodcom, ani náboženským fanatikom, ale Synom Božím, ktorý sa obetoval za nás.

Začíname prežívať jedinečný týždeň v roku. Tajomstvá Ježišovho života, smrti a zmŕtvychvstania sa nám predstavia v celej svojej kráse a hĺbke. Nebuďme  len pasívnymi  pozorovateľmi, ale vstúpme do nich so svojím životom, aby sa dotkli našich sŕdc.

Veď v určitom zmysle je celý náš život Veľkým týždňom. Ak ho prežívame posilnení Ježišovým utrpením, tak prichádza aj „ôsmy deň“, keď sa bolesti premenia na radosť z nášho vlastného „zmŕtvychvstania.“ Počúvať Pašie prináša veľký duchovný zážitok. S ním vstúpme aj do Veľkého týždňa.

Veľkonočné  trojdnie

Len viera nám pomáha preniknúť do hlbokej priepasti akou je utrpenie.
Ježiš tým, že sa stal „poslušným až na smrť, až na smrť na kríži”,
prijal na seba ľudské utrpenie a prežiaril ho oslnivým svetlom vzkriesenia.

Svojou smrťou naveky zvíťazil nad smrťou.
Pripravujeme sa znovu prežívať veľkonočné tajomstvo,
ktoré presvecuje nádejou celý náš život,
dokonca i jeho najzložitejšie a najbolestnejšie stránky.
Veľký týždeň nám opäť predkladá  tajomstvo spásy
prostredníctvom pôsobivých obradov Veľkonočného trojdnia.
Kvetná nedeľa ˗ Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa.
Začnime túto cestu s Ježišom plní dôvery, oduševnenia, vrúcnej modlitby,
pokánia a pozornosti voči našim blížnym, najmä tým, ktorí sú v núdzi.
Nech nám v tom pomáha Božia láska, ktorú nám v Kristovi daroval nebeský Otec,
odovzdávajme ju hlavne tým, ktorí ju nedostali a túžia po nej.

 

Váš duchovný otec Štefan