Drahí bratia a sestry,
túto nedeľu 25. 2020 je možné pristúpiť k svätému prijímaniu:

  • V kostole v Zálesí od 16:00 do 16:30hod.
  • a v Ivanke pri Dunaji vo farskom kostole
    od 11:00 do 12:00hod.
    a poobede od 17:30 do 18:30hod.

Nakoľko v kostole môže byť iba 5 veriacich, obrad svätého prijímania bude veľmi krátky: vzbudenie ľútosti, modlitba Pána, Otče náš, sväté prijímanie a požehnanie. Po požehnaní skupina opustí kostol cez bočnú kaplnku a tým umožní vstup ďalšej skupinke veriacich.

Riaďte sa pokynmi službukonajúcich farníkov.

 

SPOVEDANIE:

prihlasujte sa mejlom, na fara.ivanka@gmail.com. Uveďte na seba telefonický kontakt. Starší ľudia môžu do farskej schránky vhodiť lístok s uvedením mena a telefónneho čísla. Prosíme, sprostredkovanie informácie starším ľuďom v susedstve, ktorí nemajú prístup na internet.

Nakoľko situácia je nepredvídateľná, myslite na to, že pri počte veriacich v našej farnosti táto svätá spoveď môže byť k Sviatku všetkých svätých (Dušičky) a Vianoce a je pravdepodobné, že druhá možnosť sa vám už nenaskytne. Sledujte oznamy na farskej stránke.

V najbližšom týždni, vo všedný deň, sa bude rozdávať sväté prijímanie

v pondelok, stredu a piatok od 18:30 do 19:00 hod.

vo farskom kostole v Ivanke.