Drahí moji farníci,

v prvých novembrových dňoch slávime Pamiatku všetkých verných zosnulých, kedy si intenzívnejšie spomíname na svojich zosnulých.

Napriek tomu, že dominantná kultúra sa pokúša z ľudských myslí odstrániť smrť, ona vždy ostane tajomstvom, pred ktorým stojí každý živý človek. Cirkev nám ako odpoveď na toto tajomstvo predkladá svetlo Veľkej noci, v ktorom vidíme Kristovo vzkriesenie. Cirkev pred Spomienku na všetkých verných zosnulých zaradila Slávnosť všetkých svätých, ako by tým chcela naznačiť, že svätí vťahujú do svojho spoločenstva zosnulých, berú ich za ruku, aby nám tak pripomenuli, že nijaký človek neprichádza k spaseniu sám.

Do sŕdc máme vložený inštinkt, ktorý nás vedie k úcte našim zosnulým a spomienke na nich najmä v týchto novembrových dňoch, v súvislosti so svätými a v nádeji, že Boh si naozaj želá, aby všetci boli spasení.

Spomienka na zosnulých je pre kresťanov veľkou slávnosťou viery vo vzkriesenie. Smrť nie je poslednou skutočnosťou pre živých ani pre zosnulých, ktorí sa počas života snažili kráčať za Kristom. On ich neodmieta, ale vzkriesi ich v posledný deň k večnému životu. Bude to večný život v Ňom, vo Vzkriesenom a Žijúcom.

Kresťan je ten, kto každý deň kráča smerom ku Kristovi, aj keď je jeho život naplnený protikladom hriešnosti a nevernosti. Kresťan je človek, ktorý padá, ale zase vstáva, a tak stále znovu začína s nasledovaním svojho Pána. A Ježiš ho neodmieta, ale naopak objíma ho, chce, aby prijal odpustenie hriechov, a tak ho privádza k večnému životu, keď mu zjavuje, že „to je vôľa môjho Otca: aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Napriek tomu, že pandémia koronavírusu nám, drahí farníci, zmenila doterajší spôsob duchovného života, na ktorý sme boli zvyknutí, snažme sa však, aby nás aj toto obdobie všetkých posunulo ďalej, pomohlo nám zastaviť sa, vstúpiť hlbšie do svojho vnútra a prehodnotiť, či boli naše hodnoty a priority života správne nastavené. Tento čas skúšky nech je pre nás milostivý a nech viac prehĺbi našu dôveru a vzťah k Bohu.

Aj keď sa nemôžeme v tomto čase zúčastňovať na bohoslužbách, každodenne si obnovujme vedomie komu patríme, kam smerujeme, a s koho pomocou môžeme počítať.

Úprimne sa modlím za to, aby sa do našich rodín vrátil zvyk spoločnej modlitby. Vzorom nech sú nám naši rodičia či starí rodičia.

Povzbudzujem Vás, aby sme sa denne ako farská rodina spájali v modlitbách, obnovovali sme si v našich rodinách zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márii, brali častejšie do rúk Sväté Písmo, modlili sa svätý ruženec. Ruženec je mocná zbraň v našich rukách. Na povzbudenie vám predkladám pár myšlienok o ruženci od sv. Jána Pavla II. a pápeža Františka:

  • Ruženec by mal predstavovať duchovnú oázu v priebehu dňa, kde sa dá načerpať sila a dôvera. (sv. Ján Pavol II.)
  • „S ružencom vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa tu dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí, ako keby ju prijímali priamo z rúk Vykupiteľovej matky.“ (sv. Ján Pavol II.)
  • „Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu.“ (sv. Ján Pavol II.) 
  • „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba.“ (sv. Ján Pavol II.)
  • „Prechádzať s Máriou cez jednotlivé tajomstvá ruženca je ako vstúpiť do Máriinej školy a naučiť sa „čítať“ Krista, preniknúť do jeho tajomstiev a pochopiť jeho odkaz.“ (sv. Ján Pavol II.)
  • „Ruženec je školou modlitby, ruženec je školou viery!“ (pápež František)
  • „Táto jednoduchá mariánska modlitba (ruženec) nech vám, drahí mladí, ukáže cestu k interpretácii Božej vôle vo vašom živote“. (pápež František)
  • „Milujte túto modlitbu (ruženec), drahí chorí, lebo ona so sebou prináša útechu pre myseľ a srdce. (pápež František)

Ako pomôcku pripájam niektoré modlitby:

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:
Panna Mária, Matka Božia, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prijmi ma pod svoju materinskú ochranu! Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať pokušenia, ktoré ma zvádzajú k zlému, aby som si zachoval(a) čistotu tela i duše. Tvoje nepoškvrnené Srdce nech je mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie hriechov proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v dokonalej oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Text modlitby duchovného svätého prijímania, ktorý ponúkol pri sv. omši Svätý Otec František 25. marca 2020.
„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.“

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen

Na príhovor sv. Jána Krstiteľa, sv. Rozálie, vašich krstných a nebeských patrónov Vás žehnám + v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.

Všetkých Vás vkladám do svojich modlitieb a prajem Vám pevné zdravie.

Štefan Rusňák, farár