Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
17.10.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Rudolf Krátky a manželka Terézia (*)
+ František, Zuzana a ostatní zosnulí z rodiny (**)
Za farníkov (*)
Pondelok 18.10.
18:30
Ivanka + František a Anna Méryoví a + František Vitáloš
Utorok
19.10.
Svätá omša nebude
Streda 20.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ manžel, rodičia, súrodenci a ostatní zosnulí z rodiny
+ z rodiny Beregházy a Vrábeľ
Štvrtok 21.10. 18:30 Ivanka + Pavol Kohút
Piatok
22.10.
18:30 Ivanka + Mária a Dominik Dubovskí
Sobota 23.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie za dar života a živej viery (***)
+ Anton Šedík a za živú vieru pre všetkých z rodiny (***)
Nedeľa 24.10.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za uzdravenie syna Henricha (*)
+ rodičia a ostatní zosnulí z rodiny (**)
Za farníkov (*)

(* )   V nedeľu sväté omša v Ivanke budú za  priaznivého počasia za kaštieľom.
(**)  Kostol Zálesie.
(***) V sobotu sväté omše sú s platnosťou na nedeľu.

  • Na základe aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU od 4.10.2021 ostáva okres Senec v stupni ostražitosti – oranžová farba. Ak sa budeme riadiť pri  bohoslužbách spôsobom ZÁKLAD t.j. účasťou veriacich bez ohľadu na očkovanie, výsledok testovania a prekonania choroby, môžeme obsadiť v   INTERIÉRI  25 % kapacity priestoru a v EXTERIÉRI 50 % kapacity priestoru. Vyžaduje sa povinný zoznam účastníkov. Upozorňujeme, že v  interiéri a pri  hromadných podujatiach, pod  ktoré patria bohoslužby aj v exteriéri, sú všetci zúčastnení povinní nosiť rúško.
  • Vzhľadom na obmedzený počet veriacich v  interiéri aj v exteriéri sv. omša v sobotu v Ivanke až do odvolania nebude ráno. V sobotu budú sv. omše   slúžené  s platnosťou  na nedeľu   v Zálesí o 17,00  hod. a v Ivanke o 18,30 hod.
  • V pondelok 18.10.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
  • Od pondelka 18.10.2021 po sv. omšiach si môžete v sakristii kostola v Ivanke zapísať úmysly na sv. omše na mesiac november a december 2021. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí oslovte pána kostolníka.
  • Na budúcu nedeľu 24.10.2021 je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých  omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť  venovaná  farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka  je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše  milodary srdečné Pán Boh  odmeň.
  • Rodičom prvoprijímajúcich detí katechétky doručili prostredníctvom detí  prihlášky. Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti potrebujú krstný list,  rodičia si ho vyžiadajú vo farnosti, kde boli pokrstení. Bez krstného listu  prihlášku neprevezmeme.
  • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené  k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Členský poplatok na rok 2022 je 8 €.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 €, a na kostol v Zálesí  20, 50, 500 a 50 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 1 a v Zálesí  skupina č. 4.
  • Pozvanie otcov biskupov  pre ľudí k synodálnemu procesu:

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle!

srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom  kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa
a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová „spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ podčiarkujú, že  práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy.

Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František.

S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!

Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.