Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
24.10.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za uzdravenie syna Henricha  (Kostol Ivanka)
+ rodičia a ostatní zosnulí z rodiny (Kostol Zálesie)
Za farníkov (za  priaznivého počasia za kaštieľom)
Pondelok 25.10.
18:30 Z
Ivanka + Terézia Tóthová
Utorok
26.10.
Svätá omša nebude
Streda 27.10. 17:00 Z
18:30 Z
Zálesie
Ivanka
+ František a Helena Faktoroví, rodičia a súrodenci z obidvoch strán
+ Jozef Lenharčík a rodičia z obidvoch strán
Štvrtok 28.10. 18:30 Z Ivanka Poďakovanie za narodenie dcéry Charloty a za Božie požehnanie pre celú rodin
Piatok
29.10.
18:30 Z Ivanka + sestra Urszula, FDC
Sobota 30.10. 17:00 Z
17:00 Z

18:30 KZ
Zálesie
Ivanka

Ivanka
+ Matej Gľonda (*) (Kostol Zálesie)
+ Terézia a Pavol Zvardoňoví (*)(Kostol Ivanka )
+ z rodiny Laluhovej, Prejsovej a Nagyovej  (*) (Kostol Ivanka )
Nedeľa 31.10.
  7:30 Z
9:00 OTP
9:00 Z
10:30 KZ
10:30 KZ
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Zálesie

Ivanka
+ dcéra Barbora (Kostol Ivanka )
+ rodičia a súrodenci (Kostol Ivanka )
+ manžel Karol a prosba o Božie požehnanie pre živých z rodiny (Kostol Zálesie)
Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu (Kostol Zálesie)
Za farníkov (Kostol Ivanka )

(*) V sobotu sväté omše sú s platnosťou na nedeľu.

 • Na základe aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU od pondelka 25.10.2021 prechádza okres Senec do 1. stupňa ohrozenia – červenej farby. Znamená to zhoršenie epidemiologickej situácie, a s tým súvisiace sprísnenie podmienok:
  V interiéri kostola je od pondelka povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2. V exteriéri rúškom.
 • Pre slávenie svätých omší platia tieto pravidlá:

  režim ZÁKLAD (Z):
  na bohoslužbách môže byť prítomný 1 účastník na 15 m2, čo znamená pre farský kostol v Ivanke aj pre filiálny kostol v Zálesí 30 zúčastnených.
  POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

  režim OTP (OTP):
  môže byť obsadená 25 % kapacita kostolov, v našom farskom v Ivanke aj filiálnom v Zálesí je to 60 zúčastnených. Zúčastniť sa bohoslužby môžu zaočkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali chorobu.
  POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

  režim KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (KZ):
  bez limitu počtu zúčastnených na bohoslužbách.
  POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

 • Dnes 24.10.2021 je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Pri všetkých svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť  venovaná  farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka  je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše  milodary Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 25.10.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
 • V sakristii kostola v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na december. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte pána kostolníka.
 • Do konca októbra je termín pre rodičov prvoprijímajúcich detí na odovzdanie  prihlášok a krstného listu detí, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti.  Bez krstného listu prihlášku neprevezmeme.
 • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené  k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Členský poplatok na rok 2022 je 8 €.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 1 000, 15 a 100 €,  a na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 2 a v Zálesí  skupina č. 5.

 

 • Sväté omše v týždni:

podľa rozpisu v Ivanke aj Zálesí budú slávené režime ZÁKLAD, s počtom účastníkov 30.
Pri príchode do kostola je potrebné vhodiť do pripravenej nádoby lístok s menom a kontaktom.

Sväté omše v sobotu:

V Ivanke
o 17,00 hod. s platnosťou na nedeľu v režime Z
o 18,30 hod. s platnosťou na nedeľu v režime KZ

V Zálesí o 17,00 hod. s platnosťou na nedeľu v režime Z

Sväté omše v nedeľu:

V Ivanke
o 7,30 hod. v režime Z
o 9,00 hod. v režime OTP
o 10,30 hod. v režime KZ

V Zálesí
o 9,00 hod. v režime Z
o 10,30 hod. v režime KZ

Prosíme zaočkovaných farníkov, aby prichádzali na sväté omše v časoch, ktoré nie sú limitované počtom.

Hoci neplatí všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši, povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situác