Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Toto požehnanie vysluhuje kňaz. Úkon požehnania príbytku kňazom je sväteninou. Dom môže požehnať aj laik – v rodine otec, alebo mama. Vtedy sa úkon nestáva sväteninou, ale je formou modlitby a odovzdanosti rodiny Bohu. Pri požehnaní  sa použije svätená voda a zapálená svieca – znak Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a lásku.

 

POŽEHNANIE DOMU LAIKMI

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.

I s duchom tvojím.

Z Panny–Matky sa zrodil Pán,
On nepohrdol jasľami, ktorého anjel zvestoval,
pokorne leží na sene;
a v lone matky skrytý Ján o trošku mlieka prosí ten,
radosťou nad ním zaplesal, čo živí všetko stvorenie.

 

Krátke čítanie

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša: Mt 2, 1-12

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor…

Prosby

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

 • Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi,
  — daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.
 • Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí,
  — daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
 • Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj,
  — daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
 • Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom,
  — chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
 • Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
  — prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Dajme si znak pokoja.

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnanie

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otec – matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst
i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dvier kriedou napíše: 20 – C + M + B – 21

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:

Zdravas Mária… Pod tvoju ochranu sa utiekame…

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Tlač textu