RODINNÁ LITURGIA PRED ŠTEDROU VEČEROU


Rodina sa zíde pri štedrovečernom stole. Na stôl položte kríž a zapálenú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen

V: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. Celá naša rodina ťa pozdravujeme slovami.
S: Zdravas Mária…

V: Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú vianočnú udalosť: (číta niektorý člen rodiny)

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá  bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom  istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem  vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v  jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

S: Tichá noc (JKS č. 88 alebo iná vianočná pieseň)

V: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme:

Člen rodiny: Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu.
S: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Člen rodiny: Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás.
S: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Člen rodiny: Za našich zosnulých (možno vymenovať), aby prežívali večnú radosť v dome nášho nebeského Otca.
S: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Člen rodiny: Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju pomoc a ochranu.
S: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Môžu nasledovať vlastné prosby…

V: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia Ti ďakujeme:

Člen rodiny: Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu.
S: Ďakujeme ti, Pane.

Člen rodiny: Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer obdarujeme a za to, že najväčším darom pre nás si Ty.
S: Ďakujeme ti, Pane.

Člen rodiny: Za Svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami.
S: Ďakujeme ti, Pane. (môžu nasledovať vlastné vďaky)

S: Otče náš…


V: Dajme si teraz znak pokoja. S: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. (Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.)

V: A Slovo sa telom stalo, aleluja.
S: A prebývalo medzi nami, aleluja.

V: Pane Ježišu, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
S: Amen. Sláva Otcu…

Nasleduje Štedrá večera. Prajeme si dobrú chuť!

PRI ROZDÁVANÍ DARČEKOV: V túto noc Boh obdaroval ľudstvo najvzácnejším darom, daroval nám svojho jediného Syna, ktorý sa stal človekom, preto aj my sa obdarúvame darčekmi na znak  vzájomnej lásky.

 

Vinšujeme Vám tieto vianočné sviatky Pána Krista narodenia
dobrého
zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti.
Anjel
pokoja nech medzi Vami prebýva a láska Krista Pána nech u Vás spočíva.

 

Tlač textu: Rodinná liturgia pred Štedrou večerou