Farský list - Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Farský list k slávnosti patrocínia kostola:

Narodenie sv. Jána Krstiteľa (jún 2013)

Milí farníci,

každoročne slávime 24. júna Narodenie sv. Jána Krstiteľa – patróna nášho farského kostola, ktorý svoj život upriamil na Krista podobne ako Ježišova matka Mária. Ján Krstiteľ bol predchodcom, ktorý ohlasoval vtelené Slovo. Keď oslavujeme jeho narodenie, oslavujeme v skutočnosti samého Krista. Evanjeliá nám rozprávanie o Ježišovom verejnom živote začínajú opisovať tým, ako Ján pokrstil Ježiša v rieke Jordán. Sv. Otec Benedikt XVI. vo svojej knihe Ježiš Nazaretský, ktorú ste už mnohí čítali, opisuje udalosť Ježišovho krstu, ktorý vyvolal veľký ohlas. Mnohí ľudia zo všetkých častí Judei sa ponáhľali, aby počúvali Jána Krstiteľa a dali sa ním pokrstiť v rieke Jordán a vyznávali svoje hriechy. Povesť Jána natoľko vzrástla medzi ľuďmi, že niektorí sa začali domnievať, že on je Mesiáš. Na čo Ján zareagoval: Ja nie som Mesiáš (Jn 1,20). Jánovi sa dostalo znamenie z neba: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým (Jn 1, 33). Presne toto sa deje, keď Ježiš po krste vyšiel z vody. Ján vidí zostupovať na neho Ducha v podobe holubice. A vtedy Ján pochopil, že je dôležité, aby začal konať. Aby sa on stal známym Izraelu. (Jn 1,31). Ján sa stal skutočným prorokom, ktorý vydal svedectvo o pravde. Poukazoval na prekračovanie Božích prikázaní, a to aj vtedy, keď to robili vtedajší mocní. Obvinil Herodesa a Herodiadu z cudzoložstva a zaplatil za to životom. Prosme v dnešný sviatočný deň nášho patróna sv. Jána Krstiteľa o mocný príhovor, aby spolu s Pannou Máriou vyprosili pre naše farské spoločenstvo vernosť Kristovi a odvahu svedčiť o pravde a láske pred všetkými. Vyprosujem Vám k tomu potrebné Božie požehnanie.                                                                 Štefan Rusňák, farár

 

V súlade s platnými stanovami Ružencového bratstva (RB) sa každé tri roky konajú voľby horliteľov ruží a horliteľa RB. V našej farnosti sa uskutočnili 20. apríla t.r. Súčasne  prebehla potrebná reorganizácia RB z dôvodu neúplnosti ruží živého ruženca pre úmrtie, alebo zdravotné obmedzenie členov. Výsledkom reorganizácie bolo zostavenie troch kompletných ruží živého ruženca (po 20 členov),  okrem živého ruženca má naše RB 8 členov svätého ruženca, 3 členov večného ruženca a 10 čestných členov. 

Horliteľom 1. ruže je  Peter Basár, 2. ruže Jana Blublová a 3. ruže Agnesa Kapinajová. Horliteľkou RB v našej farnosti je Mária Rucelová.

Výsledky volieb boli oznámené  Dominikánskemu mariánskemu centru v  Košiciach, ktoré vystavilo POTVRDZUJÚCU LISTINU, kde sa o.i. píše: „...Pamätajúc preto na dobro Cirkvi a spásu duší touto listinou potvrdzujem Ružencové bratstvo pri kostole  Sv. Jána Krstiteľa v Ivanke pri Dunaji, založené v roku 1868, ktoré prešlo reorganizáciou a následne uskutočnilo nový zápis členov so všetkými výsadami a odpustkami, ktoré členom RB udelili Najvyšší Veľkňazi Katolíckej cirkvi...” podpísaný páter Melichar Jozef Matis OP, provinčný promótor pre ruženec

Potvrdzujúca listina a obraz Ružencovej Panny Márie sú zarámované a umiestnené vzadu v kostole pri Lurdskej kaplnke.

Ružencové bratstvo v našej farnosti pretrvalo od svojho založenia v roku 1868  a  jeho činnosť nebola nikdy prerušená. Je to určite zásluhou obetavých členov, ktorí sa 145 rokov, aj v časoch menej priaznivých pre život cirkvi starali o jeho zachovanie. Preto si dnes s úctou spomíname na tých, ktorí nás  predišli do večnosti a žijúcim vyslovujeme poďakovanie za ich starostlivosť pre potreby RB a celého farského spoločenstva.

 

V nedeľu 12. mája pristúpilo k  prvému svätému prijímaniu 38 detí v prítomnosti rodičov, krstných rodičov, príbuzných a farníkov. Slávnostnú svätú omšu obohatil detský a mládežnícky spevácky zbor. Deti k prijatiu sviatosti pripravili katechétky Gabriela Špačková a Tatiana Zibalová.


Na sviatok Najsvätejšej Trojice, v tomto roku - 26. mája,  sa tak ako každoročne slávila svätá omša pri  kaplnke v  Zálesí.  Slávnostnú homíliu predniesol páter Martin Kolivoška, dominikán z Dunajskej Lužnej. Omšu hudobne doprevádzala Ivanská dychovka. Priestranstvo pred kaplnkou - pre potreby liturgie  aj prítomných veriacich - bolo pripravené a vyzdobené vďaka obetavým rodinám a farníkom zo Zálesia.

Z histórie kaplnky vieme, že jej výstavba bola dokončená v roku 1932.  Dňa 20. mája toho roku ju vysvätil farár Dr. Mokoš.  Prví obyvatelia Zálesia (vtedy Gešajova), predkovia dnešných obyvateľov ju zasvätili  Najsvätejšej Trojici. Od toho roku sa vždy v deň patrocínia slávi pri nej svätá omša. Nedeľné sväté omše sa v súčasnosti pre veriacich zo Zálesia slúžia v Kultúrnom dome. Keďže obec zaznamenala značný nárast obyvateľstva, ukázala sa potreba výstavby nového kostola. Základný kameň  posvätil pri príležitosti návštevy Slovenska Svätý Otec Ján Pavol II. počas sv. omše, ktorú celebroval vo Vajnoroch v apríli 1990.

Reálna výstavba kostola sa zahájila v lete v roku 2012. Želanie farníkov, aby bola výstavba  úspešne zavŕšená, tlmočila farníčka Janka v ďakovnej reči kazateľovi:  „...aby sa budúca slávnostná svätá omša mohla slúžiť už v novom kostole, ktorý bude rovnako zasvätený Najsvätejšej Trojici.“

Na to, ako dnes pokračujú stavebné práce a kedy sa počíta s ich dokončením sme sa opýtali Ing. Kaššáka z Arcibiskupského úradu Bratislava. Podľa jeho vyjadrenia sa v súčasnosti  vykonávajú  strešné stavebné práce, zatiaľ je urobené debnenie strechy, po strešných prácach bude nasledovať výstavba  veže a  ostatné vonkajšie dokončovacie práce podľa projektovej dokumentácie tak, aby v súlade s  uzatvorenou zmluvou, časovým harmonogramom a  schváleným rozpočtom bola hrubá stavba odovzdaná do jesene.  Ďalšia  etapa výstavby, dodávateľ a časový harmonogram budú známe po zvážení cenovej ponuky a finančných možnostiach. 

Výstavba sa realizuje z prostriedkov Arcibiskupského úradu Bratislava, mesačných finančných zbierok farníkov a  súkromných darov veriacich. Pán Boh všetkých dobrodincov odmeň.  

Procesia k sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božieho Tela sa konala po farskej svätej omši v nedeľu 2. júna. Procesii predchádzala slávnostná posviacka zástav a nového baldachýnu. Z dôvodu veľkého opotrebovania boli obnovené dve pôvodné kostolné zástavy.  Na jednej z nich je obraz Sv. Cyrila a Metoda a sv. Andreja a Svorada, na druhej Fatimská Panna Mária a sv. Terézia z Lisieux. Okrem nich boli zadovážené  dve nové zástavy: jedna patronátna s vyobrazením Sv. Jána Krstiteľa
a  Sv. Rozálie. Ďalšia zástava je Ruženčiarska s obrazom Ružencovej Panny Márie a Ježišovho a Máriinho Srdca. Všetky štyri boli posvätené s nádejou, že budú rovnako ako baldachýn  slúžiť na liturgické úkony terajším farníkom, aj budúcim generáciám. Podľa tradície boli pre procesiu vytvorené štyri oltáriky, pri ktorých bolo udelené eucharistické požehnanie obci na pomyselné štyri svetové strany. Dievčatká s veľkou radosťou sypali lupene ruží pred Najsvätejšiu Sviatosť. Procesiu sprevádzala Ivanská dychovka a skončila sa slávnostným Te Deum. Účasťou na procesii farníci vydali svedectvo svojej viery.

 

Aktivitu Detského zboru Kráľovej pokoja,  vo svojom príspevku priblížila  Miroslava Švaňová, vedúca zboru:

„Kde je Ježiš, tam nechýba Mária a tam by nemali chýbať ani deti. V poslednú májovú sobotu, putovali deti s rodičmi k Panne Márii do Marianky na diecéznu púť mládeže a detí. Naši malí mariánski ctitelia sa pripravovali na túto púť už na skúškach zboru nácvikom mariánskych piesní a v piatok pred púťou chystali pútnickú zástavu, ktorej ústredným motívom bolo logo Panny Márie s kvietkami – každý kvet bol symbol vďaky alebo prosby putujúcich detí. S vlajkou na pleciach vykročili novou pútnickou trasou – od stupavského kostola, cestou plnili jednotlivé úlohy a po príchode do Marianky v Bazilike Narodenia Panny Márie spoločne ďakovali, za dar života, za schopnosť vnímať krásu stvoreného sveta, a prosili za dary Ducha Svätého, aby sme sa vedeli správne rozhodovať v dôležitých situáciách, za posilnenie viery tých, čo už uverili a svetlo Kristovo pre tých, čo ho ešte hľadajú, za starších a chorých bratov a sestry vo farskom spoločenstve, za pána farára, za prvoprijímajúce deti z farnosti... Po spoločnom obede boli pre deti pripravené rôzne katechézy. Paralelne s týmto programom prebiehala v exercičnom dome prehliadka detských zborov z celej diecézy. Svätú omšu celebroval Mons. Ján Orosch – v homílii sa deťom prihovoril a povzbudil ich rôznymi príbehmi, svedectvami aj z vlastného života, pútavým rozprávaním o histórii pútnického miesta. V rámci obetných darov deti prinášali rôzne hračky, knihy, oblečenie, školské potreby, ktorých sa zriekli v prospech núdznych, chudobnejších detí. Pútnici si domov odnášali okrem krásnych zážitkov aj fľašku posvätenej vody z prameňa, na obdarovanie starších alebo chorých vo farnosti, a tak prejaviť skutok lásky. Na záver chcem zaželať všetkým požehnaný čas prázdnin, aby deti zmysluplne využili voľný čas a aby sa rodiny viac zblížili a upevnili svoje vzťahy“.

 

Ako zavŕšiť krásne chvíle, ktoré v tomto roku prežili detičky spolu so sestričkami v našej Cirkevnej materskej škôlke (CMŠ) a zapojiť do toho aj ich rodičov? Túto otázku si položila pani riaditeľka Mgr. Adriana Šišková spolu so sestričkami z Kongregácie Dcér Božskej lásky. Zrodil sa nápad  zorganizovať spoločný výlet sestričiek a rodičov s deťmi do penziónu Roháčan v Hutách pod Západnými Tatrami. Počas víkendu od 14. do 16. júna 2013 spoločne prežili neopakovateľné chvíle v lone krásnej Oravskej prírody s úmyslom viac sa navzájom spoznať a potešiť pohľadom na malebnosť krajiny, ktorú Pán doprial tomuto miestu na zemi. Aktivitu CMŠ priblížil pán Mraffko, ktorý zároveň ďakuje organizátorom v mene detí a rodičov.

 

Pred nedávnom bol na krátkej rodinnej návšteve t.č. jediný seminarista
z farnosti Adam Vondryska, ktorý je už 3 roky v reholi Legionárov Krista. Po prvých dvoch rokoch noviciátu v Nemecku teraz dokončil jednoročné štúdium humanitných vied v španielskej Salamance. Na jeseň odchádza do Ríma študovať 3 roky filozofiu.  Po štúdiách filozofie nasledujú 1-3 roky praxe (pomoc  vo farnosti, s mládežou, alebo na misiách) a až potom budú nasledovať 3 roky štúdia teológie. Rodičia Mario a Zuzana prosia všetkých farníkov o modlitby, aby Pán pomáhal Adamovi na jeho ceste
k povolaniu.

 

Posledný májový víkend  sa sedem rodín z našej farnosti zúčastnilo Oázy modlitby (OM) v Dome prijatia pre rodiny v Rodinkove v Belušských Slatinách, napísali manželia Vondryskovci. OM už niekoľko rokov trikrát do roka organizuje komunita Naim z Bratislavy. Deti majú svoj program a  dospelí môžu nerušene počúvať prednášky,  tento raz bola  na tému "Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom". Na oáze sa vždy načerpajú potrebné sily do ďalších dní, preto pozývajú aj ostatných na najbližšiu OM, ktorá sa uskutoční na jeseň. 

 

Nasledujúce riadky sú  informáciou Farskej ekonomickej rady. „Milí farníci, iste ste si viacerí všimli schátralosť strechy na kostole. Stav strechy je povážlivý nielen z estetického, ale aj bezpečnostného hľadiska. Krytina je zvetralá, samovoľne sa zosúva hlavne pri búrkach a  veternom počasí. Po komisionálnej obhliadke strechy sme sa rozhodli pozvať odborníka statika a dali vypracovať statický posudok. Posudok  vypracovaný v máji t.r. odporúča jednoznačne, čím skôr uskutočniť výmenu všetkej krytiny, kompletného laťovania a výmenu zničených konštrukčných častí krovu v dôsledku zatekania a pôsobením červotoča. Tieto práce si budú vyžadovať nemalé  náklady, preto pripravujeme rokovania s Ekonomickým oddelením Arcibiskupského úradu a tiež s Krajským pamiatkovým úradom. O výsledkoch jednotlivých rokovaní Vás budeme informovať. Veríme vo Vašu ochotu na spoluprácu a štedrosť, ako to bolo doteraz pri prácach súvisiacich s opravou kostola a výstavbou pastoračného centra“.

 

Na záver sa za všetkých farníkov chceme poďakovať organizátorom za vydarený Farský deň, ktorý sa uskutočnil 16. júna v areáli kaštieľa.

 

Členovia Pastoračnej rady želajú celému farskému spoločenstvu požehnané dni prázdnin a dovoleniek.