Farský list – Veľká noc 2013

Farský list – Veľká noc 2013

 farnosť Ivanka pri Dunaji a Zálesie

 

Milí farníci,

v tejto chvíli sú naplnené naše srdcia veľkonočnou radosťou z  Kristovho víťazstva, a súčasne i nádejou. Veď tí, ktorí sú spojení s Kristom, budú raz povolaní k životu.

Sväté písmo nám približuje veľkonočné postavy, ktoré sa stretli so zmŕtvychvstalým Pánom, a  nemohli o  tom mlčať. Všade vydávali svedectvo, a ich svedectvo je pravdivé. Ich spoločenstvo sa úplne premenilo, a rýchlo rástlo. My však máme niekedy problém vydať svedectvo, ktoré by naše okolie prijalo. Možno je to aj tým, že ani my sami sme ešte neprežili osobné stretnutie so živým Kristom. Mária Magdaléna, ktorá plače pri Ježišovom hrobe, ženy, ktoré sa ponáhľajú pomazať mŕtve telo. Emauzskí učeníci sú plní bolesti a sklamania, ale keď sa k nim pripojí ten nepoznaný Kristus, ako neznámy pútnik, otvárajú mu svoje srdce. Lebo len tam, kde majú veriaci otvorené srdcia pre Krista, môže rásť spoločenstvo.

Veľkonočné sviatky nám ponúkajú viac než radostné Aleluja! – ukazujú nám cestu k osobnému stretnutiu so živým Kristom. Ponúkajú nám potrebnú orientáciu, vzpruhu i nádej. Pokúsme sa teda milí farníci hlboko prežiť celé veľkonočné obdobie, aby sme mohli poznávať radosť z veľkonočného ovocia.

                                                                                                                                        Štefan Rusňák, farár

 

Nasledujúce riadky svedčia o tom, že naša farnosť je živé spoločenstvo s mnohými aktivitami. Pre tých, ktorí ich pripravovali, alebo boli ich účastníkmi,  je obsah tohto Farského listu malou rekapituláciou udalostí za uplynulé obdobie, a pre Vás, milí farníci, ktorí z titulu veku a zdravotného stavu, alebo pracovných povinností sa  nemôžete na podujatiach zúčastňovať osobne, je informáciou o tom, ako a čím naša farnosť žila v uplynulom období.

Potešiteľná je bilancia Dobrej noviny 2012, ktorej cieľom bolo získať finančné prostriedky pre chudobné deti v Afrike.  Radostnú zvesť o narodení Spasiteľa prinieslo 25. decembra 38 detí v šiestich skupinách do 40 domov v Ivanke a Zálesí, kde boli  s radosťou prijatí.  Ich koledovanie  spolu s finančnými príspevkami farníkov, ktorí priniesli svoj milodar osobne vynieslo sumu  2 668 €, tak potrebných na  zmiernenie negramotnosti a veľkej hmotnej biedy pomocou  konkrétnych projektov v ďalekej Afrike. Do podujatia sa okrem katechétky Márie Čaputovej, ktorá je jeho dlhoročným garantom, zapojilo a pomáhalo aj 22 dospelých.

Na sviatok sv. Štefana pán farár pozval na obed miništrantov. Stretnutie sa uskutočnilo v Pastoračnom centre sv. Rozálie a bolo poďakovaním za službu, ktorú pre našu farnosť miništranti vykonávajú.

Na slávnosť Troch kráľov 6. januára sa v kostole uskutočnil koncert speváckeho zboru Lúčnica Chorus. Vystúpenie zboru, ktorý charakterizuje vyspelá spevácka technika a  hlasová kultúra je vysoko hodnotené odbornou kritikou a stretáva sa s veľkým úspechom u publika nielen doma, ale aj v zahraničí. Rovnako tak bol zbor prijatý aj v našom chráme, a bohatým repertoárom pripravil veľkému počtu prítomných nevšedný umelecký zážitok. Vďaka za krásne nedeľné popoludnie patrí nielen spevákom a pani dirigentke, ale aj manželom Švaňovým, ktorí podujatie pripravili.

Dňa  12. januára sa konala duchovná obnova Ružencového bratstva, ktorú  viedol páter Martin Kolivoška, dominikán z  Dunajskej Lužnej. Duchovná obnova začala svätou omšou, po nej nasledovala modlitba svätého ruženca a pokračovala prednáškou v pastoračnom centre. Páter Kolivoška v úvode prednášky v krátkosti pripomenul históriu vzniku modlitby svätého ruženca. Celá prednáška sa niesla v duchu povzbudzovania k modlitbe ako prostriedku budovania vzťahu k Bohu, ako povedal :

„ slová modlitby nám pomáhajú prejsť ako po moste cez rozbúrené myšlienky nášho života k Bohu, darcovi života“. Dotkol sa aj problematiky zanedbávania modlitby kresťanmi a dopadom na spoločenské udalosti. V závere prednášky páter Kolivoška odpovedal na  praktické otázky týkajúce sa organizácie a života Ružencového bratstva vo farnosti.

V mesiaci  január sa už tradične na pozvanie pána farára koná novoročné stretnutie členov upratovacích skupín, lektorov, organistov, kostolníkov a všetkých  ochotných farníkov, ktorí akýmkoľvek spôsobom vypomáhajú pre potreby kostola a farnosti. Tohto roku sa stretnutie uskutočnilo 20. januára.

Spoločenstvo Modlitby matiek pripravilo v dňoch 25. až 27. januára v jezuitskej kaplnke modlitbové trojdnie matiek. Modlitbami za svoje deti sa tak pridali k prosiacim matkám na celom svete. Prežívali radosť a pokoj a  tešili sa z Božej prítomnosti. O modlitby prosia aj ostatné matky vo farnosti : Nebeský Otče, urob zo mňa lepšiu matku, nauč ma rozumieť svojim deťom, trpezlivo ich počúvať a s láskou odpovedať. Dôverujem Ti, odovzdávam Ti svoje deti, aby si Ty mohol konať v ich živote nie podľa mojej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky.

2. februára sa farníci stretli  na 8. farskom plese.  Mottom plesu sa stala veta „Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne“, ktorú bolo treba vyskladať z  jednotlivých slov skrytých v dômyselných ikebanách z kvetov v tvare lode s rozpätými plachtami. V úvode plesu vystúpili mládežníci z DOMKY. Do tanca hrala ľudová kapela a DJ, podávala sa večera, a tradične sa losovala tombola, ktorá pozostávala z darov farníkov. Organizátorom sa ples vydaril
a výťažok z plesu vo výške  639,- € sa rozhodli venovať na výstavbu kostola v Zálesí.

Sobotu 9. februára môžeme nazvať Deň s Bibliou, alebo návodom ako stráviť vo farnosti deň s Božím slovom: išlo o súvislé čítanie Sv. písma. Do čítania  sa zapojilo takmer 50 lektorov, ktorých koordinovali Mária Čaputová, Milka Guldánová, Adriana Ondrušková a Zuzana Vondrysková. Podujatie trvalo 12 hodín, úvodné a záverečné čítanie patrilo pánovi farárovi, dĺžka čítania jednotlivých lektorov trvala
30 minút. Potešiteľný bol počet prihlásených lektorov, ich dochvíľnosť a pekný hlasový prejav.  Rovnako aj počet tých, ktorí si prišli Božie slovo do chrámu vypočuť.

Desať manželských párov z farnosti sa rozhodlo posilniť svoj vzťah na kurze Manželské večery. Kurz pozostával zo siedmich stretnutí, ktoré sa konali v pastoračnom centre a jeho náplňou boli návody, ale aj živé svedectvá na prekonávanie ťažkostí každodenného života, riešenie konfliktov, odpúšťania, prejavenia lásky, uznania a pod., bol to priestor na obnovenie vzájomnej citovej blízkosti. Na záver kurzu si pri nedeľnej svätej omši účastníci obnovili svoje manželské sľuby a prijali požehnanie do ďalších rokov spoločného manželského života. 

V súčasnosti prebieha v poradí druhý Kurz prípravy na manželstvo, ktorý je pre snúbencov príležitosťou na hlbšiu prípravu k prijatiu sviatostného manželstva. Kurz pozostáva z 9 stretnutí, na ktorých sa preberajú témy týkajúce sa manželského života a prípravy na zodpovedné rodičovstvo. Ponúka priestor na diskusiu na príslušnú tému, prejavenie názorov, aj hľadanie kompromisov. Kurz vedie pán farár a niekoľko manželských párov , ktorí žijú vo sviatostnom manželstve. Veria, že kurzy prinesú s Božím požehnaním hojné ovocie v podobe stabilných a šťastných manželstiev a rodín pre našu farnosť.      

Detský zbor Kráľovnej pokoja je spoločenstvom detí, ktoré sa snažia hudbou a spevom oslavovať Pána. Na svätých omšiach mávajú aktívnejšiu účasť každý párny piatok roka, okrem prvých piatkov. Nácvik piesní je vždy v piatok v pastoračnom centre o 17.00 hod. Deťom sa venuje Mirka Švaňová a obetavo vypomáhajú manželia Mihálikovci. Súčasťou nácvikov je aj krátka katechéza na aktuálne témy, podľa liturgického obdobia a chvíľka vyhradená pre hry, súťaže a kreslenie, takže deti si rozvíjajú nielen hudobné cítenie, ale aj duchovno-umelecký rozhľad. Stretávanie detí má aj spoločenský rozmer, ako to dokazuje  fašiangové popoludnie pri šiškách, ktoré v hojnom počte napiekli dobrovoľníčky a priatelia zboru: pani Eva Zátopková, Beata Salaničová a Mária Mlýnková. Okrem toho im patrí poďakovanie aj za upratovanie priestorov pastoračného centra po nácvikoch piesní. Na stretnutí pri šiškách sa ukázalo, akých máme talentovaných a perspektívnych malých hudobníkov, keď si deti pripravili malý koncert a v klavírnom sprievode pani Martiny Konrádovej zahrali na tie hudobné nástroje /flauty, husle, gitara/ , na ktoré sa učia hrať v ZUŠ.  Pre všetky deti vo farnosti máme od členov detského zboru tento odkaz :

Ak máš v srdci túžbu cez piesne spoznávať Pána Boha, piesňami ho chváliť,
ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva, si vítaný! Vítaní sú aj rodičia s menšími deťmi!
...spája nás nádej a láska, tak neváhaj a pridaj sa k nám...
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke zboru www.detskyzbor.ivanka.sk

Dňa  9. marca sa v rámci aktivít k Roku viery uskutočnila farská púť do Nitry, na ktorej sa zúčastnilo 56 farníkov. Úmyslom putovania bola obnova vo viere, prosba za pokoj a jednotu celého farského spoločenstva, za pripravované farské misie,  a keďže sa cirkev nachádzala v stave sede vacante – obdobie bez Sv. Otca, aj prosba za šťastnú voľbu nového pápeža.  Púť sa zahájila svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie a návštevou Misijného domu Matky Božej na nitrianskej Kalvárii. Svätú omšu celebroval páter Martin Madassery SVD, misionár z Indie, ktorý sa  pútnikom veľmi srdečne prihovoril a po svätej omši ich tiež sprevádzal po misijnom dome. Pútnici ďalej navštívili Katedrálu sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a Diecézne múzeum s Klenotnicou. Cestou z Nitry sa zastavili v Blatnom, rodisku pána farára, kde sa v miestnom kostole sv. Vojtecha pomodlili krížovú cestu a vypočuli si od neho podrobný výklad o histórii kostola. 

Krížové cesty sa počas pôstneho obdobia  konali vždy v piatok pred sv. omšou a v nedeľu popoludní o 15.00 hodine. Zamyslenia k  jednotlivým zastaveniam si pripravilo  a udalosti krížovej cesty  farníkom priblížilo vždy  iné farské spoločenstvo: Detský zbor Kráľovnej pokoja, Mládežnícky zbor Credo, Ružencové spoločenstvo, Rodinné spoločenstvá, Saleziánski spolupracovníci, Spoločenstvo veriacich Zálesie, skauti, DOMKA, Modlitby matiek a sestričky Kogregácie Dcér Božskej Lásky. 

V pôstnom období sa tradične koná charitatívna akcia Podeľme sa , ktorej cieľom je pomôcť deťom a ženám v núdzi a v ťažkých životných situáciách, konkrétne aj mladým dospelým chlapcom a dievčatám po odchode z detských domovov. Naša farnosť sa do tejto akcie zapojila po piatykrát : 15.marca v Informačnom centre obce a v nedeľu po svätej omši ponúkali obetavé ženy z farnosti pripravené dobroty a prosili o príspevok pre núdznych. Akciu podporili občania Ivanky aj Zálesia, výťažok  464,20 € použije  Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar - na rekonštrukciu a vnútorné vybavenie novovzniknutého Krízového centra DORKA vo Zvolene. 

V nedeľu 17. marca sme na farskej sv. omši privítali na pozvanie pána farára milého hosťa dona Jozefa Tótha, misionára z ďalekého Jakutska. Don Jozef v príhovore porozprával o  neľahkých klimatických podmienkach, prekonávaných vzdialenostiach, ale aj spoločenských podmienkach, v akých žijú katolíci na Ďalekom východe. Farníci, uistili misionára dona Jozefa, že na neho, jeho spolubratov misionárov, ako aj celé spoločenstvo veriacich v Jakutsku, budú pamätať vo svojich modlitbách, a pridali aj finančný dar pre potreby misijnej činnosti v sume 600 €.

Na záver svätej omše pán farár predstavil Jakuba, chlapca na  vozíčku. Jeho túžbou bolo osobne sa stretnúť s pánom farárom. Za pomoci pani Múčkovej a pani Madajovej sa stretnutie aj uskutočnilo. Pán farár ukázal kresbičku, ktorú mu Jakub pri stretnutí daroval a Jakub nám vysvetlil čo obrázok znázorňuje. Prezradil, že má ešte jednu  veľkú túžbu – chcel by miništrovať na svätých omšiach. Pán farár ho uistil, že spolu s kostolníčkou nájdu  spôsob, ako jeho túžbu naplniť a zrealizovať. Toto stretnutie, nám dalo príležitosť zamyslieť sa nad tým, či sme dostatočne vnímaví pre potreby svojich blížnych. Ako ukázali finančné zbierky, svojou štedrosťou sa snažíme zmierniť biedu v ďalekých chudobných krajinách, prosme však nebeského Otca o dar vidieť aj potreby toho, kto stojí vedľa nás.

 

Milí farníci, vo farskom kalendári, ktorý ste obdržali na konci vlaňajšieho kalendárneho roka nájdete rozpis pripravovaných akcií. Podľa svojich záujmov, schopností aj ochoty na spoluprácu sa môžete do nich zapojiť či už konkrétnou pomocou, alebo svojou účasťou, aby sme tak naplnili myšlienku a túžbu tvoriť jedno veľké farské spoločenstvo.

Nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja, to Vám vyprosujú                                   

členovia Farskej pastoračnej rady