Farský list Vianoce 2012

VIANOCE  2012


Bratia a sestry!

Keď sme sa pred sviatkami pozerali do novín, časopisov, či sledovali televíziu, musíme uznať, že Vianociam sa médiá venovali veľmi starostlivo. Hovorilo sa o potrebe zaobstarať si darčeky pre svojich najbližších, ponúkali sa recepty na lahodné pokrmy. Po Vianociach sa budú mnohí venovať tomu, ako schudnúť. Môžeme povedať, že skoro všetko sa poväčšine zameriava len na vonkajšie prežívanie Vianočných sviatkov. Nie som bojovníkom proti vonkajšej stránke sviatkov, skôr mi vadí nepomer medzi vnútorným a vonkajším, a viem, že v tom budete so mnou súhlasiť. Do kostola na Vianoce sa chodí i preto, že veľmi veľa ľudí cíti, že ten vonkajší obal, to nie je všetko. Cítite to aj vy?

Podstata kresťanských Vianoc je intenzívne posolstvo o Bohu a jeho vzťahu k človekovi, prostredníctvom udalosti, ktorá sa stala v Judejskom Betleheme, udalosti, ktorú vidíme tak častokrát znázornenú v podobe Betlehema, ale nie vždy ju dokážeme správne vnímať. Túžime tomuto posolstvu dobre porozumieť, pretože cítime, že má pre náš život veľkú hodnotu, než všetky dary, ktorými sa obdarujeme. Tým posolstvom je: Boh ťa miluje, preto poslal svojho Syna, aby sme ešte intenzívnejšie prežívali Božiu lásku k nám. Evanjelium nám presne popisuje udalosť, kedy Boh v osobe Ježiša Krista vstúpil do nášho času a priestoru. Stojíme pred určitým tajomstvom, ktoré patrí človekovi i celému ľudstvu.

K tomu, aby sme mohli toto tajomstvo intenzívne prežívať je potrebná viera, preto by sme mali prosiť aj počas týchto Vianočných sviatkov:            „Pane daj nám väčšiu vieru, lebo máme prázdne ruky a nemáme ti čo dať.“

Vyprosujem vám, milí moji farníci, požehnané a milostiplné Vianočné sviatky!

Váš duchovný otec

                   Štefan

 vianoce


Na prvú adventnú nedeľu sa vám dostal do rúk farský kalendár vydaný k Roku viery, ktorý  vyhlásil sv. Otec Benedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei a potrvá od  11.októbra 2012 do 24.novembra 2013.

Kalendár je výsledkom spolupráce všetkých farských spoločenstiev a prináša plánované  aktivity, ktorými  prispejú k Roku viery.

Farský list, ktorý sa Vám prihovára  teraz je malou rekapituláciou udalostí vo farnosti v priebehu tohto končiaceho sa roka a zároveň priestorom na poďakovanie  za Vašu ochotu a pomoc pre potreby farnosti, ale aj  pre Vás,  ktorí už z dôvodu veku, choroby, alebo iných obmedzení nemôžete pravidelne navštevovať bohoslužby,  napriek tomu sa o dianie vo farnosti zaujímate, podporujete ho a sprevádzate svojimi modlitbami.

Rok viery zahájila naša farnosť púťou na Svatý Kopeček u Olomouce dňa 13.októbra 2012. Na tomto milostivom mieste sa  108 pútnikov posilnilo vo viere, vyprosovalo milosti pre seba, svojich blízkych doma, aj pre celú  ivansku farnosť. Na sv. omši, ktorú v bazilike Navštívenia Panny Márie slúžil náš pán farár si pred milostivým obrazom Panny Márie prítomní manželia obnovili  manželské sľuby.  

Pred rokom, keď sme  dokončili výstavbu pastoračného centra a slávnostne ho zasvätili sv. Rozálii, radosť z diela striedali obavy zo splatenia  dlhu voči stavebnej firme. S radosťou môžeme konštatovať, že vďaka Vašej štedrosti či už počas farských zbierok, ako aj  štedrosti  individuálnych darcov sme podlžnosť splatili načas, v súlade so splátkovým kalendárom. Ukázalo sa, že výstavba bola potrebná a farské pastoračné centrum môže slúžiť okrem bežnej činnosti (prednášky,  nácvik hudobných skupín a pod.)  aj v čase núdze na preklenutie vážnejších  udalostí. Takou bol sklz stavebných prác pri rekonštrukcii Cirkevnej materskej škôlky Kráľovnej anjelov a keď hrozilo, že škôlka nebude môcť v septembri zahájiť vyučovanie, práve  pastoračné centrum poslúžilo ako náhradný priestor. Obnovené priestory Cirkevnej materskej škôlky posvätil pán farár na sviatok sv. Anjelov strážcov  2.októbra 2012, kde mu bolo vyslovené veľké poďakovanie od vedenia CMŠ, detičiek aj rodičov.

Súbežne so zbierkami na pastoračné centrum v Ivanke sa vo filiálke Zálesie konali  zbierky na stavbu nového kostola. Pozemok pre kostol  26.augusta slávnostne posvätil otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Výstavba kostola,  ktorý bude zasvätený Najsvätejšej trojici bola zahájená a v súčasnosti pokračuje. Sväté omše sa v stredu a v sobotu dočasne slúžia v Kultúrnom dome, priestory pripravuje kostolníčka pani Mária Dudadíková spolu s ochotnými farníkmi.

Na prvé sväté prijímanie sa vo farnosti pripravovalo 63 detí, ktoré k sviatosti pristúpili postupne počas troch nedeľných svätých omší. Vyučovanie náboženstva v škole zabezpečujú katechétky  Mária Čaputová, Tatiana Zibalová a Gabriela Špačková.

Na septembrovej slávnostnej svätej omši k úcte  sv. Rozálii, tradične slávenej  pri kaplnke sme privítali vzácneho hosťa otca biskupa Dominika Tótha. Jeho prítomnosť a prednesená homília umocnili slávnostný charakter omše, rovnako aj účasť  Ivanskej dychovky, mládežníckeho a detského speváckeho zboru.

V tomto roku uplynulo 100 rokov od zakúpenia organu do chrámu grófkou Júliou, vtedajšou patrónkou kostola.  Je to vzácny nástroj, dielo známeho bratislavského organára Vincenta Možného.  Vďaka Vašim milodarom prešiel organ v roku 2009 rozsiahlejšou rekonštrukciou, ktorú vykonal majster Jozef Galla. Na záver prác poznamenal, že nástroj ožil v pôvodných zvukových farbách a môže slúžiť na liturgické, aj koncertné účely. O pravdivosti jeho slov sa mohli presvedčiť návštevníci  Adventného koncertu dňa 8. decembra 2012 pri počúvaní skladieb Johanna Sebastiána Bacha v podaní pána organistu Petra Trnku. Na koncerte vysokej umeleckej úrovni vystúpili  sóĺisti speváci a hudobníci a spevácky zbor Apollo, ktorí sprostredkovali poslucháčom nevšedný umelecký zážitok. Vďaka patrí manželom Švaňovcom  za zavedenie tradície adventných koncertov a ich námahu pri príprave takého veľkého a kvalitného podujatia.

V advente bol obnovený starodávny zvyk slúženia rorátnych svätých omší. Farníci prichádzali do kostola skoro ráno, za tmy s lampášikmi. Svätá omša bola  slúžená iba pri svetle sviečok a svetiel z lampášikov. Po svätej omši boli v pastoračnom centre spoločné farské raňajky.

V priebehu roka pokračovala obnova interiéru kostola. Obnovená socha sv. Jozefa bola   slávnostne požehnaná pri pobožnosti 19. marca, obnovené boli tiež sochy  sv. Antona a sv. Terézie, ktoré sú umiestnené pod chórusom, do priestoru kostola sa vrátila aj zreštaurovaná  socha Krista Kráľa a obnovená socha  Panny Márie bola  inštalovaná a posvätená prvý deň deviatnika k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Kostol svieti čistotou vďaka starostlivosti kostolníkov Kataríny Krištofičovej a Ivana Guldána  a Vás, ktorí v  16 skupinách pravidelne v sobotu upratujete jeho priestory, farníčkam, ktorých kvetinová výzdoba dosahuje profesionálnu úroveň, ale poďakovanie  patrí aj Vám, ktorí sa staráte o čistotu jeho okolia a čistotu a výsadbu priestranstva pred farskou budovou.

Skupina lektorov sa podieľa na čítaní Božieho slova na každej svätej omši v nedeľu aj vo všedné dni, v nedeľu aj speváci žalmov, ktorí sú koordinovaní obetavým organistom Stanislavom Zibalom. Členovia Ružencového bratstva zabezpečujú modlitbu sv. ruženca pred každou svätou omšou, každý utorok v mesiaci  na pobožnosti Večeradla modlitby k Panne Márii a každú prvú sobotu v mesiaci na Fatimskej slávnosti.

Obnovil sa aj zvyk modlitby svätého ruženca za zomrelého pred pohrebnou svätou omšou ak sa koná v deň pohrebu a zosnulého počas obradov na cintoríne dôstojne odprevádzajú speváci.

Nový vzhľad získala aj nástenka pred kostolom. Okrem oznamov vždy ponúka do pozornosti aj aktuálne liturgické texty. Nielen vzhľad, ale najmä  obsah zmenila aj webova stránka farnosti. Poskytuje široký rozsah informácií o farnosti a ponúka veľa možností na duchovný rast.

Milí farníci,
poďakovanie patrí Vám všetkým, lebo každý z Vás aj najmenšou čiastkou vytvára veľké  farské dielo. Pán Boh nebeský Vás odmeň!

Až zaznie čaro prekrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti
a nech čas vianočný stane sa vám všetkým
sviatkom pokoja, šťastia a radosti.

 

 

Na príprave a vydaní farského listu sa podielali: duchovný otec Štefan Rusňák, Eva Mišíková a Katarína Krištofičová