Misie 2013

V dňoch 9.11. až 17.11.2013 sa v našej farnosti konali ľudové misie, počas ktorých nás duchovne sprevádzali otcovia misijnej spoločnosti sv. Vincenta de  Paul. Misie boli ukončené slávnostným Úkonom zverenia farnosti pod ochranu Panny Márie, ktorý zároveň ostáva ako duchovný odkaz nám všetkým i budúcim generáciám. (Uvádzame ho v plnom znení.)

 

 misie

 

Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, matka Kristova i naša matka. Pred tebou dnes kľačí veriaci ľud tejto farnosti. V tejto slávnostnej chvíli sa celkom zverujeme pod tvoju mocnú ochranu.

Láskavo zhliadni na pastiera tejto farnosti Štefana. Zahrň ho svojím požehnaním, potrebnou silou i zdravím, aby verne , radostne a horlivo vykonával svoju zverenú službu. Pomôž mu, aby neúnavne privádzal duše k Bohu a pomáhal im vytvoriť si živý vzťah s Ním. Buď mu vždy na pomoci a za všetku jeho obetavú službu obdar ho svojou láskou, pokojom a radosťou.

Pod tvoju ochranu zverujeme rehoľné sestry, ktoré sa celým srdcom zasvätili tvojmu Synovi. Pomáhaj im v zverenej službe, aby v sile Ducha Svätého prinášali svojim blížnym svetlo viery, nádeje a lásky.

Matka Božia a naša Matka, pomáhaj všetkým matkám, aby s láskou, trpezlivosťou a vlastným príkladom vychovávali svoje deti a odvážne prekonávali všetky ťažkosti života. Daruj nám  vnímavé a láskavé srdcia voči matkám, ktoré sú v hmotnej alebo duchovnej núdzi.

O tvoju pomoc prosia aj otcovia rodín. Daj, aby mali v úcte svoje manželky a deti, celým srdcom sa obetovali v službe svojim najbližším a čerpali posilu z prijímania sviatostí. Prosíme ťa aj za otcov, ktorí sa  nestarajú o svoje rodiny, aby v sebe nanovo objavili veľkosť a krásu otcovstva.

Potešenie zarmútených a Uzdravenie chorých, posilni všetkých trpiacich, aby ochotne znášali  bremeno bolesti a spájali ju s výkupnou cenou kríža tvojho Syna. Pomôž nám, aby sme s úctou pristupovali ku všetkým chorým a slúžili im s obetavou láskou, vidiac v nich samého Krista.

Nepoškvrnená Matka, požehnaj mládež tejto farnosti, aby využila silu mladosti a aby si aj napriek trendom tejto doby zachovala pravé hodnoty života, ktoré jej do sŕdc vkladajú rodičia, vychovávatelia a kňazi. Pomôž mladým ľuďom rozpoznať svoje povolanie, aby sa celým srdcom obetovali pre dobro a lásku.

Matka, ktorá tak veľmi miluješ detské srdcia, vezmi pod svoju ochranu deti tejto farnosti, aby sa učili poznávať dobro, milovať Pána Boha, aby usilovne získavali vedomosti a zodpovedne plnili svoje povinnosti. Zachovaj vo svojej láske aj rodičov týchto detí, aby boli pre ne dobrým príkladom.

Matka milosrdenstva, vezmi pod svoju ochranu hriešnikov tejto farnosti. Vypros im u svojho Syna odvahu vyhýbať sa príležitosti k hriechu. Pomôž im, aby mali silu zanechať náruživosti a aby sa ako márnotratní synovia vrátili do domu nebeského Otca.

S dôverou ťa prosíme, Nepoškvrnená Panna Mária,  prijmi pod svoju materskú ochranu každého z nás. Vypros nám u svojho Syna, aby sme sa usilovali duchovne napredovať a stále viac milovať Pána Boha i blížnych.

Amen.