Farská ekonomická rada

Členovia za farnosť Ivanka pri Dunaji:
Katarína Krištofičová, Dušan Mišík,  Karol Morávek, Rudolf Ottava,
Mária Rucelová, Vladislav Slnek, Milan Šimko, František Zibala

Členovia za filiálku Zálesie:
Peter Vallo, Daniela Vallová, Vladimír Faktor

Štatút Farskej ekonomickej rady

 Na základe predpisu kánona 537 KKP, Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, pre dobro veriacich a na pomoc farárom a správcom farností Bratislavskej arcidiecézy, vydáva nasledovný Štatút Farskej ekonomickej rady.

1. Názov

Názov rady je Farská ekonomická rada (ďalej len FER)

2. Povaha a úloha

2.1. Farár alebo správca farnosti zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach podľa normy práva.
2.2. FER je poradným orgánom farára alebo správcu farnosti. Jej úlohou je pomáhať farárovi alebo správcovi farnosti v hospodárskej správe farnosti a to najmä radou.
2.3. Stanovisko FER má pre farára alebo správcu farnosti charakter poradného hlasu.
2.4. Farár alebo správca farnosti nemá bez porady s FER rozhodovať o spravovaní cirkevného majetku vo vlastníctve farnosti, ktorého hodnota prevyšuje 630,00 Euro.

3. Zloženie

3.1. FER tvorí farár alebo správca farnosti, ktorý jej predsedá a zástupcovia veriacich.
3.2. Vo FER majú mať svoje zastúpenie veriacich každej z obcí, ktoré patria do farnosti.

4. Výber členov

4.1. Farár alebo správca farnosti slobodne menuje najmenej troch, nie však viac ako päť členov FER.
4.2. Členmi rady majú byť iba plnoleté, bezúhonné a zodpovedné osoby.

5. Funkcie

5.1. Predsedom FER je farár alebo správca farnosti.
5.2. Tajomníka FER volia členovia FER. Úlohou tajomníka FER je najmä zhotoviť zápisnicu z každého zasadnutia FER.
5.3. Tajomník FER plní iné úlohy podľa pokynu farára alebo správcu farnosti.

6. Sľub členov FER

6.1. Všetci zvolení i menovaní členovia FER zložia pred farárom alebo správcom farnosti sľub, že budú zverenú úlohu vykonávať svedomito, zodpovedne a čestne, podľa nasledujúceho textu sľubu:

Ja M. M. menovaný za člena Farskej ekonomickej rady sľubujem, že sa budem v tejto službe vždy riadiť svojím svedomím a usilovať sa o dobro Katolíckej cirkvi tým, že budem hájiť záujmy svojej farnosti. Svedomito a verne budem plniť svoje povinnosti voči Cirkvi, tak všeobecnej ako i partikulárnej, v ktorej som povolaný konať svoju službu podľa právnych predpisov. Budem zachovávať a podporovať poriadok spoločný celej Cirkvi a budem pomáhať farárovi podľa príslušných právnych predpisov pri riešení majetkových otázok vo farnosti.

(Rukou sa dotkne evanjeliára a povie:)

Tak mi Pán Boh pomáhaj i tieto sväté evanjeliá.

(Sľub podpíše.)

7. Zasadnutia

7.1. Zasadnutie FER zvoláva farár alebo správca farnosti, ktorý zasadnutiu aj predsedá.
7.2. FER je uznášania schopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
7.3. Za radu sa považuje to. čo odhlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

8. Trvanie a zánik členstva vo FER

8.1. Členstvo vo FER trvá päť rokov. Členov možno po uplynutí tohto obdobia opäť menovať.
8.2. Člena FER môže farár alebo správca farnosti z vážneho dôvodu zbaviť členstva. Osoba prestáva byť členom FER po oznámení zbavenia členstva zo strany farára alebo správcu farnosti.
8.3. Uprázdnené miesto po vylúčenom členovi FER sa zaplní slobodným menovaním nového Člena.

9. Zánik FER

9.1. Farská ekonomická rada zaniká
– uplynutím jej funkčného obdobia;
– preložením farára alebo správcu farnosti; uprázdnením farnosti.

10. Náhradné ustanovenia

Vo farnosti, kde niet súcich osôb a nemožno zriadiť FER. farár alebo správca farnosti po porade s miestnym ordinárom má. na základe predpisu kánona 1280 KKP slobodne menovať dvoch poradcov pre majetkové záležitosti.

11. Záverečné ustanovenie

Tento Štatút vydal diecézny biskup bratislavskej arcidiecézy‘ a platí pre FER všetkých farností Bratislavskej arcidiecézy.

V Bratislave, 16. decembra 2009 Zapísané pod číslom: 4795/2009

+Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup metropolita

 

Farská pastoračná rada

Členovia pastoračnej rady za farnosť Ivanka pri Dunaji a Zálesie

Za spoločenstvo Ružencové bratstvo

  • Eva Mišíková

Saleziánski spolupracovníci

  • František Zibala

Detský zbor Kráľovnej pokoja

  • Mária Ungvarská

Mládežnícky zbor Credo

  • Mária Chríbiková

Katechétky

  • Mária Čaputová

DOMKA

  • Katka Pokrývová

Cirkevná škôlka

  • sr. Magdaléna Monika Stručková, FDC

Zálesie

  • Jana Dobiášová

Rodinné spoločenstvá

  • Róbert Podivínsky, Mária Podivínska st., Mario Vondryska