„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“.
Jeremiáš 31, 16

Modlitby matiek (MM) sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy, Veronika a jej švagriná Sandra, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok radostného ruženca „… ktorého si panna v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi a tak vznikla prvá skupina MM. Bez medializácie a reklamy začali vznikať ďalšie skupinky aj v iných krajinách. K MM sa po čase pridali aj Modlitby otcov. Spolu vytvorili Komunitu Útecha. Tú dnes zastrešujú Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery. MM sú dnes už v 100 krajinách sveta. Kým mamy v Európe spia, modlia sa aj za ich deti mamy z USA, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu. Je to nepretržitá reťaz modlitieb.

Skupinku MM tvoria dve až osem mám. Stretávame sa raz do týždňa vždy v ten istý deň a hodinu. Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku, košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk. Hneď na začiatku prosíme Ducha Svätého, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme, odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupine, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo.

Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou.

Do MM sa môže zapojiť každá matka, ktorá sa túži intenzívne modliť za svoje deti v spoločenstve, ale tiež staré mamy, slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti.

Hnutie MM organizuje štyrikrát do roka modlitbové trojdnie, kedy sa mamy celého sveta spájajú v modlitbe. Viac sa môžete dozvedieť na stránke www.modlitbymatiek.sk.

Pre otcov dávame do pozornosti Modlitby otcov – hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu. Viac informácií je k dispozícii na stránke www.modlitbyotcov.sk

Oblastná koordinátorka:

  • Zuzana Vondrysková pre Ivanku pri Dunaji, tel.: +421 903 796 882
  • Danka Vallová pre Zálesie, tel.:  0911 106 453

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov Živého ruženca, Svätého ruženca, Večného ruženca.

Viac na stránke Dominikánskeho mariánskeho centra: www.dmc.sk

Živý ruženec v našej farnosti

Členovia ružencového bratstva sa stretávajú v prvú sobotu v mesiaci po rannej svätej omši.

Bratstvo Živého ruženca tvoria tzv. ruže, každá modlitbová „ruža“ sa skladá z 20 členov pričom každý z členov sa modlí denne jeden „pridelený“ desiatok z veľkého ruženca. Každá ruža má svojho horliteľa ruže, všetky ruže vo farnosti spravuje horliteľ ružencového bratstva (Pozn. niekde je zaužívaný názov moderátor ružencového spoločenstva).

Každý člen ruže má záväzok, ktorý  spočíva v pomodlení sa tajomstva jedného desiatku ruženca, ktorý má na príslušný mesiac pridelený.   Modlitba konkrétneho tajomstva začína prvým dňom a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca. V prvý deň nového mesiaca sa člen ruže modlí nasledujúci desiatok, nezávisle od toho, kedy príde ku konkrétnej výmene kartičiek. (Záväzné, všeobecné úmysly modlitby ruženca nájdu členovia napísané v členských preukazoch.)

Výmena kartičiek medzi jednotlivými členmi prebieha tak, že druhý člen ruže odovzdáva kartičku prvému. Z prihlásených členov sú vytvorené zoznamy, ktorý každý člen ruže dostal a podľa poradového čísla na zozname dostal aj kartičku s tým istým číslom. Verím, že pri troche porozumenia si na tento systém výmeny zvykneme.

Práva a záväzky člena Živého ruženca
  • je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva (RB), za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov); – je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí – modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; – má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva
  • člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý sa sám modliť nechce.

Združenie saleziánskej mládeže  

Ste srdečne vítaní!

Domka je kresťanská mládežnícka organizácia založená najmä na dobrovoľníctve.

Hlavným cieľom tejto organizácie je vytvárať možnosti pre deti a mládež ako zmysluplne a obohacujúco vyplniť svoj voľný čas tak, aby sa rozvíjali ako osobnosti, aby z nich rástla aktívna, zodpovedná a kvalitná mladá generácia.

Činnosťou a spoluúčasťou na živote Domka ponúka  saleziánsku mládežnícku spiritualitu ako štýl života založený na rodinnosti, optimizme, angažovanosti, vnímavosti na potreby chudobných, osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní každodennosti. Nadväzuje na výchovnú tradíciu dona Bosca.

Domka združuje 8000 mladých ľudí v 32 strediskách na celom Slovensku, čím sa zaraďuje medzi najväčšie slovenské detské a mládežnícke organizácie.

Jedným zo stredísk Domky je aj stredisko Ivanka pri Dunaji.

Medzi našu pravidelnú činnosť patria predovšetkým tzv. stretká, teda pravidelné stretnutia rovesníckych skupín s o čosi staršími animátormi, ktorí stretká vedú. Stretká majú výchovný charakter a preberáme na nich rôzne témy podľa veku stretkárov alebo sa venujeme iným zážitkovým hrám, aktivitám a športu. Budujeme takto kolektív a priateľské vzťahy. Stretká fungujú pre chlapcov aj dievčatá v rôznom veku, pre základoškolákov, stredoškolákov aj vysokoškolákov a sú otvorené pre nových členov.

Počas roka organizujeme taktiež množstvo aktivít karnevaly, diskotéky, podujatia s misijnou témou, akcie zamerané na tvorivosť, filmové večery, výlety do prírody, športové akcie, lyžovačky. Mladí sa taktiež zúčastňujú duchovných obnov a cvičení.

Vyvrcholením činnosti počas školského roka sú letné akcie: detský pobytový tábor, ktorý sa už konal v rôznych častiach Slovenska, hrebeňovka – boli sme už na Muránskej planine, v Malej a Veľkej Fatre, či v Nízkych Tatrách. Taktiež sa konajú splavy – Malý Dunaj, Hron.

Aj z ivanského malého strediska môže byť väčšie.Záleží len od nás, mladých.

Ak sa chcete zapojiť a zúčastniť na zaujímavej akcii, zažiť niečo nové, alebo máte dobrý nápad (kultúrna akcia, výlet, športová akcia a čokoľvek iné) a chuť zrealizovať ho, a  k   tomu   všetkému   chcete   spoznať   nových ľudí,   naučiť    sa    organizačným, manažérskym, účtovníckym a iným zručnostiam,

V Domke môžete byť na tom správnom mieste a ste v nej srdečne vítaní!

Kontakt:

Kto sme?

Sme skupinka mladých ľudí (vo veku od 13 – 30 rokov :), ktorých spája spoločná záľuba a to spievanie, hranie a všetko s tým spojené!

Našim spevom chceme predovšetkým oslavovať nášho Otecka a tiež vytvárať príjemnú atmosféru na stretnutiach s Nim – na svätých omšiach.

Kedy a kde spievame?

Často na nedeľných svätých omšiach v Ivanke, občasné spievanie na omšiach v iných farnostiach, spievanie na svadbách, krstoch, na hudobných festivaloch …

Každú sobotu o 18.00, momentálne však nemáme stálu skúšobňu, no kto chce vedieť, kde skúšame, dozvie sa ;)

Je počet členov nášho zboru obmedzený?

Nie!!! môže sa k nám pridať ktokoľvek, kto s nami zdieľa rovnaké nadšenie a radosť zo spievania a hrania… radi privítame nové tváre :)

Viac sa o nás dozvieš nahttp://www.credo.ivanka.sk/o-nas

Sme deti predškolského a školského veku a snažíme sa byť spoločenstvom detí, ktoré túžia hudbou a spevom oslavovať Pána. Našim hlavným poslaním je služba spevom na svätých omšiach určených najmä deťom.

Ak máš v srdci túžbu cez piesne spoznávať Pána Boha, 
piesňami ho chváliť, ak túžiš zažiť radosť zo spoločenstva, si vítaný!
Vítaní sú aj rodičia s menšími deťmi!
..spája nás nádej a láska, tak neváhaj a pridaj sa k nám…

Nácviky

Nácvik je každý piatok v mesiaci v čase od 17.00 do 18.15 hod. v Pastoračnom centre sv. Rozálie pri kostole.  Nácvik začíname krátkou modlitbou, pokračujeme nácvikom piesní a potom nasledujú hry, súťaže a voľná zábava pre deti. V párnom týždni mesiaca sa spolu presunieme do kostola na sv. omšu so začiatkom o 18.30 hod., kde majú deti aktívnejšiu účasť.

Všetky informácie nájdete aj na internetovej stránke zboru: detskyzbor.ivanka.sk

Z našej histórie

Vznik detského zboru Kráľovnej Pokoja sa spája so začiatkom „rodinných“ sv. omší v roku 2005 v Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa v Ivanke pri Dunaji. Spevácky zbor nadviazal na dlhoročnú tradíciu spievajúcich detí v našej farnosti, pričom sa vystriedalo niekoľko generácií detí, mladých ľudí a hudobníkov ale aj obetavých farníkov, ktorí  zbor viedli: Oľga Zibalová, Ivica a Janko Mihálikovci, Mária Zibalová, Adriana Ondrušková, Miroslava Švaňová.
Počas svojho pôsobenia zbor účinkoval pri mnohých liturgických slávnostiach ako napr. prvé Sväté prijímania detí vo farnosti, hodových slávností… Spevácky zbor sa zúčastnil niekoľkých kresťanských festivalov. Spev v Božom chráme sa stáva silným základom pre duchovný život detí.

„ …buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny, a duchovné piesne. 
Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.“ 
(Ef 5, 18b – 19).