Požehnanie príbytku

 

V čase sviatku Zjavenia Pána požehnanie príbytkov laikmi 

 

Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam.  Toto požehnanie vysluhuje kňaz. Úkon požehnania príbytku kňazom je sväteninou. 

 

Dom môže požehnať  aj laik - v rodine otec, alebo mama, vtedy sa úkon nestáva sväteninou, je istou formou modlitby a odovzdanosti rodiny Bohu.
 Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená svieca - symbol Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a lásku.

 

 „Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva život
a ktorej prameňom je Otec.
Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar
(po latinsky bene-dictio, po grécky eu-logia,
doslovne „dobro-rečenie“).
Ak sa tento výraz aplikuje na človeka, znamená adoráciu
a odovzdanie sa svojmu Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky.“
(Katechizmus katolíckej Cirkvi – č.1078)

 
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.
I s duchom tvojím.

Z Panny–Matky sa zrodil Pán, ktorého anjel zvestoval;  a v lone matky skrytý Ján radosťou nad ním zaplesal.        
On nepohrdol jasľami, pokorne leží na sene; o trošku mlieka prosí ten, čo živí všetko stvorenie.
 
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša(2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor ...

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi,
daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí,
daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj,
daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom,
chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:   Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Dajme si znak pokoja: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otec pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:    20 C + M + B 15     
To znamená: Christus mansionem benedicat (Kristus nech požehná náš príbytok) (* pozn. 2015 je rok, v ktorom je príbytok požehnávaný, ak bude príbytok požehnávaný v r.2016, tak: 20-C+M+B-16)

 Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Zdravas Mária .... ; Pod tvoju ochranu sa utiekame ...

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.
 
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
 

Viac tu: http://oratkosastin.webnode.sk/products/pozehnanie-domov-v-case-sviatku-zjavenia-pana-pre-sukromne-pozehnanie-laikmi-/