Prikázané sviatky

Kódex kánonického práva z roku 1983 v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:

Kán. 1246 - § 1.
Nedeľu, v ktorej sa slávi veľkonočné tajomstvo, podľa apoštolskej tradície treba zachovávať v celej Cirkvi ako prvopočiatočný prikázaný sviatok. Takisto sa musia zachovávať dni Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Zjavenia, Nanebovstúpenia a Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, Svätej Bohorodičky Márie, jej Nepoškvrneného počatia a Nanebovzatia, svätého Jozefa, svätých apoštolov Petra a Pavla a napokon Všetkých svätých. § 2. Konferencia biskupov však po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice môže niektoré z prikázaných sviatkov zrušiť alebo preložiť na nedeľu. (Odvolávajúc sa na tento kánon a príslušný paragraf sa na Slovensku sviatok svätého Jozefa neslávi ako prikázaný – poznámka farského úradu.)
Kán. 1247 -
V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
Kán. 1248 - § 1.
Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa. § 2. Ak chýba posvätný služobník alebo ak iný vážny dôvod znemožňuje účasť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča, aby sa veriaci zúčastnili na liturgii slova, ak sa nejaká vo farskom kostole alebo na inom posvätnom mieste slávi podľa predpisov diecézneho biskupa, alebo náležitý čas venovali modlitbe osobne alebo v rodine, alebo ak je to vhodné, v skupinách rodín.

Podľa Všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku, Directória,  sú prikázanými sviatkami na Slovensku:

PRIKÁZANÉ SVIATKY

 • každá nedeľa
 • 1.1.   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • 6.1.   Zjavenie Pána
 • Nanebovstúpenie Pána (štvrtok po Šiestej veľkonočnej nedeli)
 • Najsvätejšie Kristovo telo a krv ( štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice )
 • 29.6.  Sv. Petra a Pavla, apoštolov
 • 15.8.  Nanebovzatie Panny Márie
 • 1.11.  Všetkých svätých
 • 8.12.  Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 25.12.  Narodenie Pána
 • A v Pätore cirkevných prikázaniach je tiež vyjadrená povinnosť účasti na svätej omši v nedeľu a prikázané sviatky.

 

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra