Rodinná liturgia

 

LITURGIA
pri Štedrovečernom stole pre rodinu

 

Na stole sa začne svieca.

Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Evanjelium:

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša (2,1-14):

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

 

Pieseň: Tichá noc (JKS č. 89)

Aby sme si Božie slovo vierou privlastnili, vyznajme spoločne svoju vieru: Verím v Boha...

Modlitba detí:

Ďakujeme, Otče milý,vo vianočnej slávnej chvíli,
za to, že sme mohli zas´ dožiť tento svätý čas.

že môžeme oslavovať,Krista Pána zvelebovať
dnes v deň Jeho narodenia,v deň záchrany a spasenia.

Prijmi, Pane, naše chvály hoc´ nás je len hlúčik malý,
ale hlúčik, čo Ťa ľúbi tak ako málokto z ľudí!

Spievame a modlíme sa, z Písma Tvojho učíme sa,
deti Tvoje veľké, malé.Nech Ti všetko slúži k sláve!

Amen.

 

Chvály, prosby a poďakovania:

(každý člen rodiny vysloví chválu, poďakovanie alebo prosbu  za rodinu, priateľov...)*

Na záver prosieb: Otče náš...

-      Mária, Ty si Matkou narodeného Božieho Syna. Celá naša rodina Ťa chce pozdraviť: Zdravas, Mária...

-      Môže nasledovať modlitba za zosnulých v rodine: Odpočinutie večné...

 Sláva Otcu...

 Milosť nášho Pána, Ježiša Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami všetkými. Amen. (Členovia rodiny si navzájom zaželajú požehnané sviatky.)

 

Požehnanie jedla a vinš:    

Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu.

Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome

a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

 

Vinšujem Vám

v tieto slávne sviatky

Krista Pána narodenia,

aby Vám dal Pán Boh

šťastia, zdravia,

hojného božského požehnania

a po smrti kráľovstvo nebeské!

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

___________________________________________________________________________

 

Dodatok:

(Môžeme ho použiť pri chválach, prosbách a poďakovaniach – ako chválu trojjedinému Bohu)

-    Oslavujeme Ťa, Nebeský Otče za Tvoju veľkú lásku k nám, že nám posielaš svojho Syna, aby nás vyslobodil z hriechov, vykúpil z moci diabla a smrti. On je naša záchrana - náš Spasiteľ a Vykupiteľ.

-    Ďakujeme Ti, že si sa nám opäť dal dožiť sviatkov Jeho narodenia a prosíme, odpusť nám všetko, čím sme sa previnili proti Tebe a proti našim blízkym.

-    Oslavujeme Ťa, Pane, Ježišu Kriste, že si prišiel z nebeskej slávy, stal si sa ľudským dieťaťom a žil si tu na zemi ako Boh a človek v jednej osobe.

-    Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás vytrpel.

-    Prosíme Ťa, príď do našej rodiny a zostaň s nami stále, pretože Ty, stelesnená láska, si svetlom a šťastím nášho života.

-    Oslavujeme Ťa, Bože, Duchu Svätý, za to, že si nás už pri krste obdaril vierou v Pána Ježiša a že našej viere dávaš vzrast a silu prinášať ovocie skutkov lásky.

-    Ďakujeme Ti, že nás posilňuješ nádejou na večný život.

-    Prosíme, poteš smutných, posilni chorých; buď s tými, ktorí sú dnes osamelí. Pomôž ľuďom navzájom si odpustiť. Nedovoľ víťaziť nepriateľstvu a násiliu, ale pomáhaj k víťazstvu všetkému dobrému, čo napomáha životu podľa Tvojej vôle.

-    Požehnaj celý svet, našu vlasť, Cirkev, našu farnosť i rodinu pokojom a radosťou.

-    Trojjediný Bože, buď s nami a so svojím požehnaním cez Vianočné sviatky i potom, až na veky!

 

na stiahnutie tu: Rodinná liturgia pri štedrovečernom stole.pdf