Sviatok Božieho milosrdenstva

Svätá sestra Faustína

V dobe Starého zákona – povedal Pán Ježiš – som posielal svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam celému ľudstvu teba so svojím milosrdenstvom. Nechcem zranené ľudstvo trestať, ale tužím ho vyliečiť privinutím na svoje milosrdné Srdce. (Dn 1588). Poslaním sv. sestry Faustíny je hlásať svetu posolstvo o Božom milosrdenstve skutkom, slovom a modlitbou.

 

Poslaním sv. sestry Faustíny sú tri úlohy:

 

1. Približovať a hlásať svetu pravdu o milosrdnej Božej láske  zjavenej vo Svätom písme každému človeku.

2. Vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet, hlavne pre hriešnikov, okrem iného cez nové formy uctievania Božieho Milosrdenstva, ktoré jej Ježiš odovzdal: obraz Krista s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti, sviatok Božieho Milosrdenstva, ktorý pripadá na prvú nedeľu po Veľkej noci, korunku k Božiemu Milosrdenstvu a modlitbu v hodine Milosrdenstva (15.00 hod.). S týmito formami kultu a so šírením úcty k Božiemu Milosrdenstvu sú spojené veľké prísľuby Pána Ježiša pod podmienkou dôvery voči Bohu a praktizovaním činorodej lásky (k blížnym).

3. Treťou úlohou v poslaní sestry Faustíny je inšpirovanie vzniku apoštolského hnutia Božieho Milosrdenstva, ktoré má hlásať a vyprosovať svetu Božie milosrdenstvo a usilovať sa o kresťanskú dokonalosť cestou, ktorú nám ukázala sestra Faustína. Je to cesta založená na postoji detskej dôvery v Boha, ktorá sa prejavuje plnením jeho vôle, a milosrdenstva k blížnemu. Dnes k tomuto hnutiu patria milióny ľudí z celého sveta: rehoľné spoločenstvá, svetské inštitúty, kňazi, bratstvá, združenia, rôzne spoločenstvá apoštolov Božieho milosrdenstva a osoby, ktoré individuálne plnia úlohy zverené nám Pánom Ježišom cez sestru Faustínu.

 

Posolstvo sestry Faustíny je zaznamenané v Deníčku, ktorý si viedla na želanie Pána Ježiša a spovedníkov. Verne v ňom zaznamenala všetky slova Pána Ježiša, a tiež popísala stretnutie svojej duše s ním. Sekretárka môjho najhlbšieho tajomstva, – hovoril jej Pán Ježiš –  tvojou úlohou je napísať všetko to, čo ti dávam poznať o svojom milosrdenstve k úžitku duší, ktoré pri čítaní týchto spisov zakúsia v duši potechu a naberú odvahu, aby sa ku mne priblížili (Dn 1693).

     

Modlitby sv. Sestry Faustíny

 

 Pred Najsvätejšou sviatosťou

 „Zvelebujem Ťa, Stvoriteľ a Pán, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti. Zvelebujem Ťa za všetky diela Tvojich rúk, v ktorých nachádzam toľko múdrosti, dobrotivosti a milosrdenstva. Ó, Pane, rozsial si po zemi toľko krásy a ona mi hovorí o Tvojej kráse, aj keď je iba slabým odrazom Teba, nepochopiteľná Krása. A keď si sa ukryl a zatajil svoju krásu, moje oko osvietené vierou Ťa dosahuje a moja duša spoznáva svojho Stvoriteľa, svoje najvyššie dobro, a moje srdce celé tonie v modlitbe zvelebenia. Stvoriteľ môj a Pane, Tvoja dobrota ma posmelila rozprávať sa s Tebou – Tvoje milosrdenstvo spôsobuje, že sa medzi nami stráca priepasť, ktorá delí Stvoriteľa od stvorenia. Rozprávať sa s Tebou, ó, Pane, je rozkošou pre moje srdce, v Tebe nachádzam všetko, po čom môže zatúžiť moje srdce. Tu Tvoje svetlo osvecuje môj rozum a robí ho schopným stále lepšie Ta poznávať. Tu na moje srdce splývajú potoky milostí, odtiaľ moja duša čerpá večný život. Ó, Stvoriteľ môj a Pane, Ty jediný mi okrem týchto darov dávaš samého seba a úzko sa zjednocuješ so svojím úbohým stvorením. Tu si naše srdcia rozumejú bez slov, tu nikto nemôže prerušiť náš rozhovor. To, o čom hovorím s Tebou, ó, Ježišu, je naším tajomstvom, o ktorom stvorenia nebudú vedieť... Sú to tajné odpustenia, o ktorých vie len Ježiš a ja – je to tajomstvo jeho milosrdenstva, ktoré zahŕňa každú dušu zvlášť. Za tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu, zvelebujem Ťa, ó, Stvoriteľ a Pán, celým srdcom a celou svojou dušou. A aj keď to moje zvelebovanie je také úbohé a malé, predsa som pokojná, lebo viem, že Ty vieš, že je úprimné, aj keď také nedokonalé...” (Den. 1692).

 

Zvelebovanie Božieho milosrdenstva

Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať

 

Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z lona Otca,             dôverujem v Teba
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,
Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom ľudským ani anjelským,
Milosrdenstvo Božie, z ktorého vytryskuje všetok život a šťastie,
Milosrdenstvo Božie, prevyšujúce nebesia,
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otvorenej rany Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom Srdci pre nás, a zvlášť pre hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení svätej hostie,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu,
Milosrdenstvo Božie, naše ospravedlnenie skrze Ježiša Krista,
Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život,
Milosrdenstvo Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smrti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života,
Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred pekelným ohňom,
Milosrdenstvo Božie, v obrátení zatvrdilých hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, privádzajúce do úžasu anjelov a nepochopiteľné pre svätých,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách,
Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás zo všetkej biedy,
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela jeho rúk,
Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko čo je a čo bude jestvovať,
Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení,
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší,
Milosrdenstvo Božie, odpočinutie sŕdc, pokoj uprostred strachu,
Milosrdenstvo Božie, slasť a vytrženie svätých duší,
Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji. (Den. 949).

 

„Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali, ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom" (Den. 950).

„Ó, nepochopiteľné a nepreniknuteľné Božie milosrdenstvo, kto Ťa môže dostatočne zvelebovať a oslavovať? Najväčšia vlastnosť všemohúceho Boha ty si sladkou nádejou pre hriešneho človeka" (Den. 951).

 

Modlitba vďaky

 „Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože. Pane, každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba. Moja duša je jedným chválospevom zvelebenia Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého" (Den. 1794).

 

Modlitba o Božie milosrdenstvo pre svet

 „Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti, o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou, ako Tvoje deti, čakali na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba" (Den. 1570).

 

 Za svätú Cirkev a kňazov

 „Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdilé srdcia kajali a navrátili k Tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, Ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský a najvyšší Kňaz, nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel, ktoré diabol neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc Tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo Ty všetko môžeš" (Den. 1052).

 „Ježišu, môj najdrahší..., prosím Ťa o víťazstvo Cirkvi... o požehnanie pre Svätého Otca... a celé duchovenstvo, o milosť obrátenia zatvrdilých hriešnikov. O zvláštne požehnanie a svetlo Ťa prosím, Ježišu, pre kňazov, u ktorých sa budem v živote spovedať" (Den. 240).

 

Modlitba za vlasť

 „Najmilosrdnejší Ježišu, prosím Ťa na príhovor Tvojich svätých a zvlášť na príhovor Tvojej najmilšej Matky, ktorá Ťa od malička vychovávala, požehnaj moju vlasť. Ježišu, nehľaď na naše hriechy, ale pozri na slzy malých detí, na hlad a zimu, ktorými trpia. Ježišu, pre tieto neviniatka udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím pre moju vlasť" (Den. 286).

 

Modlitba za lásku k Bohu

 „Najsladší Ježišu, rozpáľ moju lásku k Tebe a premeň ma na seba. Zbožšti ma, aby Ti moje skutky boli milé, nech to urobí sila sv. prijímania, ku ktorému každý deň pristupujem" (Den. 1289).

 

Modlitba za Božiu múdrosť

 „Ježišu, daj mi múdrosť, veľkú múdrosť, len kvôli tomu, aby som Ťa lepšie poznala, lebo čím lepšie Ta budem poznať, tým vrúcnejšie Ťa budem milovať. Ježišu, prosím Ťa o veľkú múdrosť, aby som mohla chápať veci Božie a vyššie. Ježišu, daj mi veľkú múdrosť, ktorou budem poznávať Tvoju božskú podstatu a Tvoj vnútorný trojjediný život. Osvieť moju myseľ svojou zvláštnou milosťou. Aj ked' ma Cirkev posilňuje svojou milosťou, viem, že je ešte veľká pokladnica milostí, ktoré Ty, ó, Pane, udeľuješ na naše prosby. A ak sa Ti moja prosba nepáči, tak vo mne, prosím Ťa, nevzbudzuj túžbu po takejto modlitbe" (Den. 1474).

 

Krátke modlitby

  •  „Ó, Bože môj, moja jediná nádej, v Teba som zložila celú svoju dôveru a viem, že nebudem sklamaná" (Den. 317).

  • „Poznám celú moc Tvojho milosrdenstva a dúfam, že mi dáš všetko, čo potrebuje Tvoje slabé dieťa“ (Den. 898).

  •  „O, Ježišu, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, moja jediná Láska a Milosrdenstvo, porúčam Ti všetky potreby mojej duše i tela. Ty mi môžeš pomôcť, lebo si Milosrdenstvom samotným, v Tebe je celá moja nádej" (Den. 1751).

 

Modlitba dôvery

„Utiekam sa k Tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, lebo len Ty jediný si dobrý. Aj keď moja úbohosť je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, lebo si Boh milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, že by duša, dôverujúca Tvojmu milosrdenstvu, bola sklamaná. Ó, ľútostivý Bože, Ty jediný ma môžeš ospravedlniť a neodmietneš ma nikdy, ked' sa vyberiem skrúšená k Tvojmu milosrdnému Srdcu, ktoré nikdy nikoho neodmietlo, aj keby bol najväčším hriešnikom" (Den. 1730).

 

Modlitba za milosť preukazovať milosrdenstvo svojim blížnym

 „Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych.

Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc.

Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych.

Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.

Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.

Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym.

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj...

Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko" (Den. 163).

 

Modlitby za hriešnikov

 „Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme Ti mohli za to náležite poďakovať” (Den. 1122).
 „Ó, Ježišu, ako mi je ľúto úbohých hriešnikov. Ježišu, udeľ im skrúšenosť a ľútosť, spomeň si na svoje bolestné umučenie. Poznám Tvoje nekonečné milosrdenstvo, a nemôžem zniesť, aby duša, ktorá Ťa tak veľa stála, mala zahynúť. Ježišu, daj mi duše hriešnikov, nech si Tvoje milosrdenstvo v nich odpočinie. Zober mi všetko a daj mi duše. Túžim sa stať obetnou hostiou za hriešnikov. Telo nech skryje moju obetu, veď aj Tvoje najsvätejšie Srdce je skryté v oblátke, a predsa si živou obetou. Premeň ma na seba, ó, Ježišu, aby som bola živou a Tebe milou obetou. Túžim Ti v každej chvíli zadosťučiniť za úbohých hriešnikov... Ó, Stvoriteľ môj a Otče veľkého milosrdenstva, dôverujem Ti, lebo si dobrota sama" (Den. 908).

 

Modlitby v utrpení

 „Ó, živá Hostia posilňuj ma v tomto vyhnanstve, aby som mohla ísť verne po Spasiteľových stopách. Neprosím, aby si ma, Pane, sňal z kríža, ale pokorne prosím, aby si mi dal silu na ňom vytrvať. Túžim byť rozpätá na kríži, tak ako Ty, Ježišu, túžim po všetkých mukách a bolestiach, ktoré si Ty vytrpel, túžim vypiť kalich horkosti až do dna“ (Den. 1484). „Ó, môj Ježišu, daj mi silu znášať utrpenia, aby sa moje ústa nekrivili, keď pijem kalich horkosti. Sám mi pomáhaj, aby Ti moja obeta bola milá, nech ju nekazí moja sebaláska. Nech Ťa chváli, ó, Pane, všetko, čo je vo mne, aj slabosť, aj sila" (Den. 1740).

 

Modlitby za šťastnú smrť

„Ó, milosrdný Ježišu, rozpätý na kríži, spomeň si na našu hodinu smrti! Ó, najmilosrdnejšie Srdce Ježišovo, kopijou prerazené, skry ma v poslednej hodine smrti! Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho Srdca ako prameň nepochopiteľného milosrdenstva pre mňa v hodine mojej smrti obmy ma z mojich hriechov a previnení! Zomierajúci Ježišu, rukojemník milosrdenstva, zmierni Boží hnev v hodine mojej smrti" (Den. 813).

 

„Ó, môj Ježišu, nech posledné dni môjho vyhnanstva budú celkom podľa Tvojej najsvätejšej vôle. Spájam svoju bolesť, utrpenie, aj samotné zomieranie s Tvojím svätým umučením a obetujem sa za celý svet, aby som vyprosila hojnosť Božieho milosrdenstva pre duše, a zvlášť pre duše (hriešnikov). Pevne dôverujem a odovzdávam sa celkom do Tvojej svätej vôle, ktorá je milosrdenstvom samotným. Tvoje milosrdenstvo mi bude v tejto poslednej hodine všetkým" (Den. 1574).

 

Modlitba sv. Sestry Faustíny  za milosť premeniť sa na milosrdenstvo

 Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. Pomôž mi, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy nikoho neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc.

Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych.

Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.

Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.

Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom nech je služba blížnym.

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu, a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj. Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko (Denníček 163).

 

Litánie k sv. Faustíne

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,                    zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,     
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás, oroduj za nás,
Svätá Faustína, živý svedok milosrdenstva nebeského Otca,
Svätá Faustína, pokorná služobnica Ježiša – vteleného Milosrdenstva,
Svätá Faustína, poslušný nástroj Ducha Tešiteľa,
Svätá Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva,
Svätá Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve,
Svätá Faustína, verná šíriteľka slov milosrdného Ježiša,
Svätá Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva,
Svätá Faustína, správkyňa u Boha bohatého na milosrdenstvo,
Svätá Faustína, Boží dar pre celý svet,
Svätá Faustína, nachádzajúca Stvoriteľovu dobrotu v každom stvorení,
Svätá Faustína, velebiaca Boha v tajomstve vtelenia,
Svätá Faustína, majúca účasť na Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní,
Svätá Faustína, sprievodkyňa na krížovej ceste s Ježišom,
Svätá Faustína, stretávajúca sa s Ježišom vo sviatostiach,
Svätá Faustína, zjednotená s nebeským Ženíchom vo svojej duši,
Svätá Faustína, nadchnutá Božím milosrdenstvom v Máriinom živote,
Svätá Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo tajomné telo,
Svätá Faustína, silná v pravej viere,
Svätá Faustína, vytrvalá v nezlomnej nádeji,
Svätá Faustína, horiaca vrúcnou láskou,
Svätá Faustína, ozdobená pravou pokorou,
Svätá Faustína, jednoduchá v detskej dôvere,
Svätá Faustína, vzor plnenia Božej vôle,
Svätá Faustína, príklad obetavosti,
Svätá Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazov a rehoľníkov,
Svätá Faustína, ochrana detí a mládeže pred zlom,
Svätá Faustína, nádej ľudí skleslých a zúfalých,
Svätá Faustína, posila chorých a trpiacich,
Svätá Faustína, upevňujúca dôveru v srdciach zomierajúcich,
Svätá Faustína, obetujúca sa za hriešnikov,
Svätá Faustína, horliteľka za spásu všetkých ľudí,
Svätá Faustína, orodovníčka za duše trpiace v očistci,
Svätá Faustína, vyprosujúca Božie milosrdenstvo pre celý svet,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Faustína.
R. Aby sme životom i slovom hlásali svetu posolstvo Milosrdenstva.

Modlime sa.Milosrdný Bože, prijmi našu vďaku za dar života a poslania svätej Faustíny a na jej príhovor pomôž nám rásť v dôvere k tebe a v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

MODLITBA za vyprosenie milosti na príhovor sv. Sestry Faustíny

 

Ó, Ježišu, ktorý si svätú Faustínu učinil veľkou ctiteľkou Tvojho nesmierneho milosrdenstva, ráč mi na jej príhovor, ak je to v zhode s Tvojou najsvätejšou vôľou, udeliť milosť..., o ktorú Ťa prosím. Ja hriešny nie som hoden Tvojho milosrdenstva, ale zhliadni na ducha obety a zasvätenia Sestry Faustíny a odmeň jej čnosť vyslyšaním prosieb, ktoré Ti na jej príhovor s dôverou prinášam.

 

Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.

Svätá Sestra Faustína – oroduj za nás.

 

Modlitby k Matke Milosrdenstva, k Panne Márii

 

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi... Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja" (Den. 79).

 

„Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom" (Den. 315).

 

„Ó, sladká Panna Mária,

Ty si môjho života vzorom,

Ty si pre mňa zornička žiarivá,

v Tebe celá toniem s úžasom.

Ó, Matka, nepoškvrnená Panna,

v Tebe sa odráža Boží lúč.

Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,

Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom" (Den. 1323).

 

 

Modlitby k Božiemu Milosrdenstvu

 

   

 

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov)

 

Na začiatku:    Otče náš,  Zdravas’ Mária,  Verím v Boha.

 

Na veľkých zrnkách:  Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

 

Na malých zrnkách:  Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

 

Na zakončenie:   Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

 

 

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva

(začína sa na Veľký piatok)

 

Prvý deň (Veľký piatok)

 „Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”

 Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Druhý deň

 „Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.”

 Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Tretí deň

 „Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.”

 Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Štvrtý deň

 „Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.”

 Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Piaty deň

„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.”

 Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Šiesty deň

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,” prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Siedmy deň

 „Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.”

 Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu. pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctievať moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chrániť v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.”

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Ôsmy deň

 „Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.”

 Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť dlh Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Deviaty deň

 „Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: »Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.« Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.”

 Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatené duše, ktoré sú podobné mŕtvolám a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

 Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otče milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo.

 Korunka Božieho milosrdenstva

 

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu

 Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

 (Modlitba, ktorú použil Sv. Otec Ján Pavol II. dňa 17. augusta 2002 v Krakove)