Svätý Ján Krstiteľ

Syn židovského kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety. Šíriteľ  pokánia a pokory a zomrel pod sekerou kata.

Narodený: 1. storočie,  Ain Karim (7 km na západ od Jeruzalema), Izrael

Zomrel: v pevnosti Macherus (dnešný Mukawer) na východnom pobreží Mŕtveho mora, Izrael

Patrón: Trnavskej arcidiecézy, krajčírov, kožušníkov, hostinských, spevákov, pastierov a tiež odsúdených na smrť.

Atribúty: kríž, odev z ťavej srsti, miska s odseknutou hlavou, kaluž s odrazom nahého Krista a vrecko medu.

Sviatok: 24. júna – Narodenie; 29. Augusta – Mučenícka smrť

 

Narodil sa v Ain Karim. Už v mladosti odišiel na púšť, kde žil nadmieru sebazapieravo, odetý do šiat z ťavej srsti a s koženým pásom okolo bedier. Pokrmom mu boli kobylky, upražené na kameni a lesný med. Opojné nápoje nepil.

Pripravoval ľud na Mesiáša volajúc:

„Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo.“,
„Pripravte cestu Pánovi“ (Lk 3,4).

Sila jeho kázania bola tak veľká, že poslucháči sa dávali v rieke Jordán krstiť, vyznávajúc svoje hriechy.

Aj Ježiš Kristus, skôr než začal konať svoj učiteľský úrad, pristúpil k Jordánu na miesto, kde Ján krstil, aby bol od neho pokrstený. Ján pokrstil Ježiša Krista a uzrel nad jeho hlavou otvorené nebesá a Svätého Ducha, zostupujúceho ako holubicu. Boh Otec vydal hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17). Jánova verejná činnosť potom už dlho netrvala. V Galilei vládol vtedy Herodes Antipas, muž oddaný vášniam, ktorý vstúpil do hriešneho zväzku s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa, vtedy ešte žijúceho.

Ján Krstiteľ mu bez strachu tento hriech vyčítal.

Bol preto uväznený v Machajrskej tvrdzi pri Mŕtvom mori. Ján poslal z väzenia svojich učeníkov ku Kristovi, aby ich presvedčil, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš. Kristus chválil Jána pre jeho neohrozenosť, nazývajúc ho prorokom, ba anjelom, ktorý pripravuje cestu Pánovi. Zatiaľ Herodia ukladala Jánovi o život. Herodes odopieral, lebo sa bál ľudu a sám si Jána vážil. Nakoniec sa Herodiade naskytla príležitosť k pomste. Herodes vystrojil vo výročný deň svojho korunovania hostinu. Tu vošla Herodiadina dcéra menom Salome do jedálenskej siene a začala tancovať. Hostia boli nadšení. Herodes, rozpálený vínom a vášňou, povedal tanečnici: „O čokoľvek požiadaš, dám ti to.“ A keď Salome na radu matky zažiadala o Jánovu hlavu, kráľ sa síce zarmútil, ale aby dodržal svoje slovo, nariadil Jánovi sťať hlavu. (Mt 14,12; Mk 6,29)

 

Modlitba

Dobrotivý Bože, ty si poslal svätého Jána Krstiteľa, aby pripravil starozákonný ľud na príchod Ježiša Krista; daruj svojej Cirkvi radosť v Duchu Svätom a veď nás stále po ceste pokoja a spásy.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým  po všetky veky vekov.
Amen.